spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Za podršku privredi Vlada TK osigurala 4 miliona KM

Za podršku privredi Vlada TK osigurala 4 miliona KM
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4 miliona KM planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za Program „Podrška razvoju Kantona”. Od ovog iznosa 3,93 miliona su namijenjena za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, 50.000 KM za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a 20.000 KM za ugovorene i druge usluge.

Od 3,93 miliona planiranih za subvencije privredi 1,8 miliona KM je planirano za subvencije malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala, 1 milion KM je planiran za subvencioniranje kamatne stope privrednim subjektima, 500.000,00 KM za nabavku opreme, alata i repromaterijala za obrtnike, 400.000,00 KM refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a 120.000,00 KM za subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju. Za subvencioniranje nabavke opreme, alata i repromaterijala u novoosnovanim mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtima planirano je 100.000,00 KM, dok je za subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika planirano 10.000,00 KM.

U skladu sa prezentiranim ekspozeom prilikom imenovanja Vlade TK, novost u ovogodišnjem programu je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju. 120.000,00 KM, koliko je namijenjeno za ovaj oblik podrške, mikro, mala, i srednja preduzeća moći će koristiti za subvencioniranje troškova nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju, implementaciju sistema ERP- Enterprise resource planning i CRM- Customer Relationship Management, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalni marketing, digitalna nabava, edukacija, te slična digitalna rješenja u poslovanju, a sve sa ciljem poboljšanja rada poslovnih subjekata u uslovima pandemije COVID-19.

U narednim danima očekuje se i rapisivanje Javnog poziva za podnošenje aplikacija za dodjelu navedenih oblika podrške. Javni poziv će biti raspisan u dnevnim novinama i na web stranici Vlade TK. Po obradi i izvršenom bodovanju aplikacija, a u cilju transparentnosti cjelokupnog postupka, preliminarni rezultati, a potom i Konačna rang lista korisnika sredstava će biti objavljeni na web stranici Vlade TK.

Nacrt Programa javnih investicija obuhvatio 60 projekata
Vlada je danas utvrdila nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina, koji sadrži pregled ukupnih ulaganja po sektorima i po lokacijama u kandidovane projekte (za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje) i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji (za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje). Prijavljeno je ukupno 60 projekata koji su uključeni u ovaj dokument sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 295.785.814 KM, od čega se 65.886.953 KM odnosi na 17 kandidovanih projekata, i 229.898.861 KM na 43 projekta koji su već u implementaciji.

Ministarstva su predložila ukupno 19 projekata, dok su gradovi/općine predložili 41 projekta. Posmatrano po sektorima, najviše projekata imamo u sektoru vodosnabdijevanja i sanitacije (12 u implementaciji i 8 kandidovanih), u sektoru transporta i skladištenja (9 projekata u implementaciji) te u sektoru obrazovanja (8 u implementaciji i 4 kandidovana).

Kada je u pitanju način finansiranja projekata uvrštenih u Program javnih investicija, 80,32% sredstava je domaćeg karaktera, dok je 19,68% sredstava iz inostranih izvora finansiranja. Kada su u pitanju vrste finansiranje projekata, najveći iznos za finansiranje projekata izdvaja se u vidu budžetskih sredstava (51,53 %).

Program javnih investicija sadrži i posebno poglavlje vezano za implementaciju Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Podrška u smislu ovog Zakona, obuhvata, između ostalog, novčana sredstva iz Budžeta TK kao tekući transfer nižim nivoima vlasti. Jedinice lokalne samouprave, u visini iznosa sredstava koji joj pripada, utvrđenih u skladu sa propisanim kriterijima ovog Zakona, mogu kandidovati projekte koji se već nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši raspodjela sredstava. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu su ta sredstva planirana na poziciji Vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 1milion KM, a bit će dodijeljena putem javnog poziva, koji Ministarstvo privrede objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Omogućen upis 5.200 učenika u srdnje škole u Tuzlanskom kantonu
Vlada je danas dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu i time omogućila upis 5.200 učenika u 30 srednjih škola Tuzlanskog kantona. Od ovog broja za upis u gimnazije je predviđeno 825 mjesta, 2.425 mjesta je predviđeno u tehničkim, 1.875 u stručnim, te 75 u umjetničkim školama. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.309 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 3.891 da, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola, nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Iz u Izvještaju navedenih podataka vidljivo je da je, nakon niza godina povećanja broja predmeta u radu Kantonalnog pravobranilaštva, u 2020. godini zabilježeno smanjenje broja u radu za 1.132 predmeta. Ukupan broj predmeta u radu iznosio je 8.796 predmeta, što je zbir 7.460 predmeta prenesenih iz 2019. godine i 1.336 predmeta zaprimljenih u 2020. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, u toku godine je riješen 2.461 predmeti to je u nivou broja riješenih predmeta u prethodnoj godini, dok je 6.335 predmeta preneseno u 2021.godinu. Broj prenesenih predmeta također je, za 1.125 predmeta, manje nego prethodne godine. I u ovom periodu najveći broj riješenih predmeta odnosi se na izvršne predmete i to njih 2.011, što je za 214 predmeta više nego u prethodnoj godini, te na parnične predmete, njih 87, što je za 141 predmet manje nego prethodne godine.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području grada Srebrenik. Sporazum će sa Gradom Srebrenik u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić. Radi se o realizaciji projekta zatvaranja kolektivnih centara kroz alternativna stambena rješenja za porodice i osobe koje su smještene u kolektivnim centrima. Prema Sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona će učestvovati u subvencioniranju troškova smještaja korisnika kolektivnog centra i alternativnih smještaja, kao i subvencioniranje troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove njihovog plaćanja.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI” Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Svjetski dan voda – 22. mart” u Kalesiji, a u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Ministarstvu finansija TK je odobreno 4.700,00 KM na ime izrade i ugradnje prilazne rampe za invalide i držača za bicikla.

Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Izvještaj o radu i poslovanju JP Međunarodni aerodrom Tuzla za 2020. godinu.

Vlada je danas usvojila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kojim se podržavaju izmjene Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. Ova izmjena omogućit će radnicima iz Bosne i Hercegovine koji su u radnom odnosu i koji su bili u radnom odnosu u Republici Sloveniji da se period osiguranja, dopunjen obaveznim osiguranjem u skladu sa pravnim propisima jedne države uzima u obzir u potrebnoj mjeri prilikom utvrđivanja prava na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti prema pravnim propisima druge države. Ovo se naravno odnosi na slučaj ukoliko je nezaposlena osoba bila obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti. To znači da se period osiguranja dakle zbraja u obje države samo ukoliko se ne odnosi na isti period.

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju poslovnog objekta u kojem su trenutno smješteni Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa. Imajući u vidu neuslovnost objekta Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planira sredstva za zakup poslovnog prostora i prateće troškove na pozicijama navedenih ministarstava, kao i sredstva potrebna za obezbjeđenje adekvatnih materijalno tehničkih uslova za potrebe sva tri organa na poziciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je zaduženo da sačini Informaciju za Vladu Tuzlanskog kantona o perspektivi korištenja poslovnog prostora u zgradi Soda – So Tuzla.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Za nabavku skenera za knjige JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla 2.493,50 KM je dodijelila Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknada za ishranu za maj 2021. godine.

Danas je Vlada donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala.

Vlada je danas prihvatila da bez finansijske potpore bude pokrovitelj VIII Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona, sa međunarodnim učešćem na temu „Utjecaj pandemije COVID-19 na zdravstveni sistem i zdravlje stanovništva” koji će se održati 05. juna 2021. godine u Tuzli.

Zbog ispravke uočene tehničke greške u prvobitnoj odluci, Vlada je danas izmijenila Odluku imenovanju članova u Interresornu radnu grupu za izradu i donošenje Operativnog i finansijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu finansija TK za prijem tri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o dva interna revizora ekonomske i jednom internom revizoru pravne struke.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla da zbog podnesene ostavke razriješi dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske i pravne poslove Javnog preduzeća. Također, imenovani su se punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. Doneseno je više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost za razrješenje direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići, te je data saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove. Utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla” d.d. Tuzla, te su date saglasnosti za razrješenje direktora JZU Univerzitetski klinički centar, na lični zahtjev, i imenovanje vršioca dužnosti direktora JZU Univerzitetski klinički centar.

Vezane objave

Posljednje objave