Raspisan INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-34-2206/19

Gradačac, 11.09.2019.godine

 

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u je

 

INTERNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

 

1.Naziv radnog mjesta

Vozač u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

 

2.Opis poslova radnog mjesta

– obavlja poslove upravljanja motornim vozilom po službenom nalogu;

– stara se o održavanju i ispravnom stanju motornog vozila, blagovremenom servisiranju i pranju;

– blagovremeno obavlja registraciju i osiguranje vozila;

– vodi evidenciju i  brigu o službenim automobilima  u stanju mirovanja;

– brine o održavanju  i uređenom  korištenju prostora za parkiranje  službenih i privatnih automobila;

– obavlja druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika.

 

3.Posebni uslovi za obavljanje poslova

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), – (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 

Uslovi za vršenje poslova:

– SSS – IV stepen  ili VKV radnik,

– vozačka dozvola B kategorije,

– najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na Interni oglas

Uz prijavu na Interni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije)

–          uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava,

–          izvod iz matične knjige rođenih,

–          svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

–          ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije,

–          dokaz (uvjerenje ili potvrda ) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Tuzlanskom kantonu,

–          dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

–          ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

–          ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

 

NAPOMENA: Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom Kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

5. Rok trajanja oglasa

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

 

6. Adresa za podnošenje prijava na Interni oglas

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti neposrednim putem ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Gradačac, ulica H.k.Gradaščevića, broj 54, 76250 Gradačac sa naznakom “Interni oglas za prijem namještenika Vozač u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

GRADONAČELNIK

mr.sci.Edis Dervišagić

GIP/Grada Gradačac