spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 36. redovna sjednica Vlade TK

Usvojen Obračun sredstava u zdravstvu
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Obračun sredstava u zdravstvu za 2020. godinu. Ukupna sredstva ostvarena na području Tuzlanskog kantona iznose 420.387.435 KM, što je za 1,70% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iznose 290.731.061 KM što je za 1,61% manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini i čine 69,16% ukupno ostvarenih sredstava. Ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2020. godinu iznose 409.164.589 KM, što je za 5,23% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupne potrošnje najveće učešće imaju bruto plaće i druga primanja iz radnog odnosa od 49,54% a zatim troškovi lijekova od 27,67%. Ukupni rashodi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iznose 294.559.730 KM što je za 2,77% više u odnosu na prethodnu godinu i čine 72% ukupno potrošenih sredstava u zdravstvu. Rashodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost po osnovu lijekova, ortopedskih pomagala i medicinskog materijala u zdravstvenim ustanovama ostvareni su u iznosu od 19.866.051 KM, od čega su javne zdravstvene ustanove ostvarile 8.613.765 KM.

Vlada jer prihvatila i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za period I-VI 2021. godine.

Strategijom razvoja turizma afirmisati i kvalitetnije pozicionirati TK
Vlada je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godinu. Strategija treba da utvrdi ciljeve i prioritete sektora turizma, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, a sadržavat će razvojne prioritete Kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja turizma Tuz1anskog kantona ključan je podupirući dokument koji će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, kao i ostalim akterima u turizmu, a sa ciljem kvalitetnije afirmacije i pozicioniranja Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije.

Ostale odluke
Vlada je izmijenila Odluku o raspoređivanju sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovim izmjenama povećan je iznos sredstava za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove. Ovom izmjenom povećan je iznos sredstava namijenjen za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona. Umjesto ranije predviđenih 900.000,00 KM, za ove namjene sada je osigurano 990.000,00 KM, dok je iznos za preglede lica umrlih izvan zdravstvene ustanove iznos povećan sa 170.000,00 na 200.000,00 KM.

U skladu sa ranije donesenim Programom, Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Vlada je, na današnjoj sjednici odobrila 1.000,00 KM, Udruženju građana „Nova ženska inicijativa” Tuzla, na ime troškova sufinansiranja projekta pod nazivom „Maloljetnička trudnoća – poraz društvene zajednice”.

Vlada se danas upoznala sa nacrtom Izvještaja o fmansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, te zadužila Ministarstvo finansija da komentare budžetskih korisnika izjavljene na ovaj dokument dostavi Uredu za reviziju institucija u Federacije BiH.

Shodno današnjoj izmjeni Odluke o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta, Vlada će finansirati ili sufinansirati projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu 45.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Radi bolje iskorištenosti ukupno planiranih sredstava za boračko – invalidsku zaštitu Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite. Ovim izmjenama izvršena je unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava u okviru pozicije Dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, sa onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one pozicije gdje se očekuje veći broj aplikacija, ili gdje su potrebna značajnija sredstva.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići o imenovanju Lačić Adnana na mjesto direktora ove javne ustanove na period od 4 godine.

Vezane objave

Posljednje objave