spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 20. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđena upisna politika na JU Univerzitet u Tuzli
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini.

Prema Planu upisa na prvom ciklusu studija planiran je upis ukupno 2.220 studenata od toga 1140 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.010 studenata koji se sami finansiraju, te 70 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli planiran je upis minimalno 441 studenta, s tim da je maksimalno planiran broj studenata za upis na II ciklus studija 1.255 studenata, a na trećem ciklusu studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli je planiran upis za minimalno 96 a maksimalno 253 studenata. U prošloj akademskoj godini na JU Univerzitet u Tuzli na prvom ciklusu studija i prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija je upisano 1.740 studenata, na drugom ciklusu studija je upisano 365 studenata, a na trećem ciklusu studija upisano je 59 studenata. Ukupno je na Univerzitetu u Tuzli na svim godinama studija na sva tri ciklusa studija u prošloj akademskoj godini bilo upisano 11.840 studenata.

Posljedično ovoj odluci Vlada je danas dala i saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini.

Utvrđene smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona za period 2022-‘24.
Vlada je danas utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2022-2024.godina, što ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2022. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet Kantona, Budžete općina i Finansijske planove vanbudžetskih fondova. Imajući u vidu sve navedeno, može se reći i da je ovo prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2022. godinu. Uzimajući u obzir predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog monetarnog fonda, u razdoblju 2022.-2024. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje nešto snažniji ekonomski oporavak sa prosječnom stopom realnog ekonomskog rasta od preko 3% na godišnjem nivou, navodi se u Smjernicama. S tim u vezi Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda budžeta, uz poseban angažman vezan za aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga.

I pored brojnih poteškoća Kanton u 2020.godini ponudio adekvatnu socijalnu zaštitu
U vrijeme pandemije naknade na ime prava iz oblasti socijalne zaštite su se redovno uspostavljala i isplaćivala, navodi se u danas prihvaćenoj Analizi stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije. Kako se navodi u informaciji u 2020. godini obezbjeđena je realizacija i jednog novog prava, a radi se o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece. Prava po osnovu invaliditeta na području našeg kantona ostvarilo je i 1406 civilnih žrtava rata. Na ime ovih prava iz kantonalnog budžeta isplaćeno je skoro 1,6 miliona KM, dok je iz federalnog budžeta isplaćeno 3,86 milina KM, što ukupno iznosi 5,33 miliona KM.

Na području našeg kantona, tokom prošle godine, prava iz oblasti socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta TK koristilo je 24.857 osoba. Ovo je nešto manji broj u odnosu na 2019. godinu. Za finasiranje ovih prava iz kantonalnog budžeta je izdvojeno ukupno 28,2 miliona KM. U 2020. godini 585 korisnika je koristilo pravo na smještaj u neku od ustanova socijalne zaštite, za što je iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 5 miliona KM ili 18,40% od ukupnog iznosa sredstava isplaćenih za socijalnu zaštitu iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Pokazalo se i da više porodica upravo u vrijeme pandemije nije bilo u mogućnosti djeci pružiti odgovarajuću zaštitu. Tako je tokom prošle godine vaninstitucionalne usluge smještaja djece koristilo je 89-ero, a institucionalne 47-ero djece.

Ostale odluke
Vlada je danas, za potrebe Narodne kuhinje „Imaret” u Tuzli, odobrila 250.000,00 KM Udruženju HO „Merhamet” MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla. Glavni cilj projekta Narodne kuhinje „Imaret” je pomoć socijalno ugroženom stanovništvu TK da ostvare egzistencijalni minimum, jedan kuhani dnevni obrok, a korisnici projekta su osobe koje ispunjavaju propisane kriterije o minimalnim prihodima (nezaposleni, penzioneri, bolesni, radno nesposobni, žrtve porodičnog nasilja). Očekivani broj neposrednih krajnjih korisnika je 2430, a hrana se distribuira na područje Tuzle Gračanice, Lukavca i Kalesije gdje se dijeli na 17 punktova, a teško bolesnim i nepokretnim osobama Merhamet hranu dostavlja na kućni prag.

Vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kikić” Gradačac za zamjenu određene površine zemljišta, kako bi se osigurali preduslovi za izgradnju fiskulturne sale. Ukupna investicija izgradnje fiskulturne sale iznosit će cca 580.000,00 KM, od čega bi se 50% potrebnih finansijskih sredstava finasiralo iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu da prethodno planirana sredstva neće biti dovoljna da se u cijelosti omogući realizacija podrške privrednim subjektima kojima je početkom ove godine bio zabranjen rad, Vlada je danas donijela odluku o preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2021.godinu, te nadomjestila nedostajućih 65.000,00 KM. Naime, nakon provedenog javnog poziva, broj podnesenih aplikacija rezultirao je potražnjom sredstava većom od prvobitno planiranih 593.500,00 KM. Osiguranjem dodatnih 65.000,00 KM Vlada je ispunila svoje obećanje da svim aplikantima refundira cjelokupne iznose poreza i doprinosa za uposlenike u privrednim društvima kojima je zbog pandemije početkom ove godine bio zabranjen rad.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za april 2021. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 395 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na mart, kada su evidentirano 570 migranta, radi se o značajnijem smanjenju evidentiranih migranata za njih 175. Tokom aprila najveći broj migranata evidentiran je iz Pakistana (230), Afganistana (103), Maroka (65), Sirije (14), Eritreje i Somalije (11), Maroka i Bangladeša (6), Kameruna (5), Tunisa (4), te Irana, Indije, Libije i Palestine (1). U ovom periodu evidentirano je i 9 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a dva od tih događaja su evidentirani kao krivična djela teške krađe i krađe.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi sa kategorizacijom cesta u magistralne i regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Vlada je danas zatražila od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da postupe po ranije podnesenom zahtjevu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i izvrše prekategorizaciju regionalne cesta Ribnica – Banovići – Živinice – Međaš i regionalne ceste koja od regionalne ceste Živinice – Kalesija vodi prema Međunarodnom aerodromu Tuzla u magistralne ceste I reda na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o radu Udruženja za razvoj NERDA za period januar-decembar 2020. godine. Kao i prethodnih godina, NERDA je realizacijom svojih projekata i kontinuiranim radom na pripremi novih projektnih prijedloga nastavila da daje doprinos unaprjeđenju ekonomskog razvoja regije, unaprjeđenju ljudskih i institucionalnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata Evropske unije, umrežavanju aktera u oblasti energetike, itd. Zbog otežanih uslova poslovanja, uzrokovanih pandemijom za sredstva Garantnog fonda, kao instrumenta podrške razvoju i kao najznačajnijeg zajedničkog projekta Vlade TK i NERDA-e, aplicirala su 3 klijenta na kredite u vrijednosti od 125.000,00 KM, od čega su dvije aplikacije ukupne vrijednosti od 75.000,00 KM pozitivno ocijenjene i odobrene. I u 2020. godini NERDA je kao članica Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH nastavila sa podrškom u provedbi Regionalnog programa certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE).

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020.-2023.) za 2020. godinu. Na osnovu pregleda realizacije programskih aktivnosti i mjera može se zaključiti da je i pored izazova koje sa sobom nosi pandemija izazvana virusom COVID-19, posebno za školski sistem i ograničene mogućnosti direktnog rada sa djecom i nastavnim osobljem, realiziran značajan broj planiranih aktivnosti i mjera čime je dat doprinos postizanju programskih ciljeva prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva. Zbog toga će intencija u narednom periodu biti intenziviranje realizacije planiranih mjera koje se nisu mogle realizirati u prošloj godini i nastaviti kontinuiranu realizaciju programa uz obavezno aktivno učešće i odgovornost svih nadležnih ustanova i organizacija.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama je došlo do pojeftinjenja ukupno 333 lijeka sa Pozitivne liste lijekova TK za prosječno oko 5%.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost predsjednici Općinskog suda u Banovićima za potpisivanje Sporazuma sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo o međusobnoj saradnji na provođenju poslova renoviranja i opremanja zemljišnoknjižnog ureda u Banovićima. Ovaj ured Općinskog suda u Banovićima je odabran za adaptaciju u okviru Projekta registracije nekretnina, a konačni cilj je poboljšanje radnih uslova, infrastrukture i pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima. Izvođenje radova i isporuku roba finansirat će Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a planirani rok završetka navedenih aktivnosti je 15. jul 2022. godine.

Vlada je danas dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu. Shodno današnjim dopunama Vlada će u narednom periodu iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći održavanje Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive” u Gradačcu, „Dani jabuke i pekmeza 2021” u Sapni, Izložbu stočarstva i ruralnog poduzetništva Gračanica – Doboj Istok 2021., Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u Sarajevu, Međunarodni sajam pčelarstva „Medena Tuzla” 2021. u Tuzli, „Dane Saveza lovačkih društava TK”, te „Sajam pčelarstva u Gradačcu”. Iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja na podršku vlade mogu računati manifestacije Sajam organskih proizvođača „EKO-ETNO BiH 2021.” Gradačac, 4. međunarodni „Festival savremene žene” Tuzla i „Tech Cruise” 2021.godine Lukavac, dok će u oblasti rada i socijalne politike biti podržano obilježavanje međunarodnog dana porodice i promocija profesije socijalnog rada izradom projektnog nacrta za mapiranje porodica sa više djece pogođenih siromaštvom i Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2021. Oblasti zdravstva Svjetski kongres Perinatalne medicine (WCPM) sa međunarodnim učešćem u Tuzli, Projekat „Maloljetnička trudnoća” i XV nefrološka škola-50 godina dijaliznog liječenja u Bosni i Hercegovini su proglašeni, također, manifestacijama od interesa za Tuzlanski kanton. U oblasti kulture, sporta i mladih to su #totalno pozitivna ličnost godine 2020, Izbor najbolje sportske fotografije BiH „Tomislav Trojak” i Final four KUP-a BiH za rukometaše koji je odigran od 29. do 30. 05. 2021. u Tuzli. Također, manifestacijom od interesa za TK proglašeno je danas i obilježavanje godišnjice smrti Vrhovnog komandanta Armije RBiH Alije Izetbegovića-XVII.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas odobrila 4.000,00 KM Centru za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade” Tuzla za sufinansiranje manifestacije ,,Obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize” – „Probaj biti kao ja” koja će se održati 06. oktobra 2021. godine u Tuzli.

Vlada je danas dala saglasnost za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Pasici” u općini Lukavac, zaključenog sa privrednim društvom „HARIS” d.o.o. Lukavac. Ugovor se obnavlja na period od 2,5 godina i važit će do 13. decembra 2023. godine.

Vlada se danas upoznala sa Informacijom o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini.

Vlada je danas prihvatila mišljenja ministarstava po zahtjevu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o vodama.

Danas je Vlada poništila raspisani i utvrdila teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za prijem u radni odnos pomoćnika direktora na neodređeno vrijeme, fnansijsko-materijalnog knjigovođu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, te dva stručna saradnika Odgajatelja edukatora na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

Vezane objave

Posljednje objave