Održana 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Održana 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na današnjoj 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrano je ukupno 20 tačaka dnevnog reda. Gradski vijećnici su  usvojili Odluku o davanju saglasnosti  za upis prava vlasništva u korist  JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac kojom  se daje saglasnost zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Gradačcu da na nekretninama opisanim u tački 1. (k.č. broj 270 “Lahve” oranica/njiva 5. klase 7144 m2 i k.č. broj 335 “Ferdino brdo” voćnjak 3. klase 318 m2) , izvrši brisanje državnog vlasništva, te da u skladu sa odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, izvrši upis prava vlasništva u korist JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac sa dijelom 1/1.

Gradski vijećnici su razmatrali i uz kvalitetnu raspravu usvojili Prijedlog odluke o privremenom smanjenju zakupnine za objekat autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta. Usvojen je i zaključak o potrebi izrade opće odluke usmjerene ka smanjenju naknade zakupnine pravnim subjektima koji su imali pad prihoda veći od 20% izazvan pandemijom korona virusa.

Sa puno pažnje odvijala rasprava o izdavanju u zakup putem licitacije zemljišta od 50.000 m2 na Porebricama radi organizovanja pijace. Tokom rasprave prisutnima su se obratili predsjednik Udruženja poslodavaca i trgovaca „ Nova pijaca „, Dženan Sarajlić, koji je zahtjevao od vijećnika, u ime 280 privrednih subjekata koje zastupa, da imaju razumjevanja i da bi svako povečanje cijena najama poslovnih prostora primoralo iste da napuste pijacu na Porebricama. Također vijećnicima se obratio i direktor pravnog subjekta „ Nova pijaca „ Saudin Porović koji je istakao da kao zakupac nije imao priliku za ulaganje u pijacu zbog neizvjesnosti oko produženja ugovora i najavio da se njegovo preduzeće neće učestvovati na licitaciji.

Pravobranilac Mersed Sokoljaković je u svom obraćanju naglasio da je izdavanje zemljišta u zakup putem javne licitacije jedino zakonsko rješenje. Ovo rješenje je proisteklo iz uknjižbe stvarnih prava vlasništva što je bila obaveza u proteklom periodu Pravobranilaštva Grada Gradačac.

 

Nakon rasprave vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije. Grad Gradačac putem licitacije izdaje u zakup zemljište označeno kao:- k.č.br.1395/23 Polje oranica njiva 6.klase 50.000 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br. 502 k.o. Porebrice posjednika i vlasnika Grad Gradačac sa 1/1,  radi organizovanja tržnice, na kojoj je predviđena uslužno-trgovačka djelatnost, trgovačka djelatnost, manje proizvodne djelatnosti, pakeraj, skladišta, a shodno Izvodu iz Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu. Početna cijena zakupnine iznosi 0,5 KM/m2, odnosno 25.000,00 KM mjesečno, bez uračunatog  PDV-a.  Zemljište se daje u zakup od 15.03.2021. godine odnosno od zaključenja ugovora, na period od 5 godina.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica koja imaju registrovanu potrebnu djelatnost, osim pravnih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirenih dugovanja po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirena dugovanja po bilo kom osnovu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavaja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac broj: 01-04-144/20, od 25.06.2020. godine i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranaka, za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

Razmatran je i usvojen i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda boračkih udruženja, humanitarnih organizacija, kao i udruženja i organizacija od posebnogkulturnog i društvenog interesa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

Gradski vijećnici su usvojili i Prijedlog programa o dopuni Programa o javnim parkiralištima.

Na kraju sjednice su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.

Izvor: Grad Gradačac

Related Articles

error: ©GIP – Gradacac.ORG !!!