Održana 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Na današnjoj 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrano je ukupno 20 tačaka dnevnog reda. Gradski vijećnici su  usvojili Odluku o davanju saglasnosti  za upis prava vlasništva u korist  JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac kojom  se daje saglasnost zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Gradačcu da na nekretninama opisanim u tački 1. (k.č. broj 270 “Lahve” oranica/njiva 5. klase 7144 m2 i k.č. broj 335 “Ferdino brdo” voćnjak 3. klase 318 m2) , izvrši brisanje državnog vlasništva, te da u skladu sa odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, izvrši upis prava vlasništva u korist JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac sa dijelom 1/1.

Gradski vijećnici su razmatrali i uz kvalitetnu raspravu usvojili Prijedlog odluke o privremenom smanjenju zakupnine za objekat autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta. Usvojen je i zaključak o potrebi izrade opće odluke usmjerene ka smanjenju naknade zakupnine pravnim subjektima koji su imali pad prihoda veći od 20% izazvan pandemijom korona virusa.

Sa puno pažnje odvijala rasprava o izdavanju u zakup putem licitacije zemljišta od 50.000 m2 na Porebricama radi organizovanja pijace. Tokom rasprave prisutnima su se obratili predsjednik Udruženja poslodavaca i trgovaca „ Nova pijaca „, Dženan Sarajlić, koji je zahtjevao od vijećnika, u ime 280 privrednih subjekata koje zastupa, da imaju razumjevanja i da bi svako povečanje cijena najama poslovnih prostora primoralo iste da napuste pijacu na Porebricama. Također vijećnicima se obratio i direktor pravnog subjekta „ Nova pijaca „ Saudin Porović koji je istakao da kao zakupac nije imao priliku za ulaganje u pijacu zbog neizvjesnosti oko produženja ugovora i najavio da se njegovo preduzeće neće učestvovati na licitaciji.

Pravobranilac Mersed Sokoljaković je u svom obraćanju naglasio da je izdavanje zemljišta u zakup putem javne licitacije jedino zakonsko rješenje. Ovo rješenje je proisteklo iz uknjižbe stvarnih prava vlasništva što je bila obaveza u proteklom periodu Pravobranilaštva Grada Gradačac.

 

Nakon rasprave vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije. Grad Gradačac putem licitacije izdaje u zakup zemljište označeno kao:- k.č.br.1395/23 Polje oranica njiva 6.klase 50.000 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br. 502 k.o. Porebrice posjednika i vlasnika Grad Gradačac sa 1/1,  radi organizovanja tržnice, na kojoj je predviđena uslužno-trgovačka djelatnost, trgovačka djelatnost, manje proizvodne djelatnosti, pakeraj, skladišta, a shodno Izvodu iz Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu. Početna cijena zakupnine iznosi 0,5 KM/m2, odnosno 25.000,00 KM mjesečno, bez uračunatog  PDV-a.  Zemljište se daje u zakup od 15.03.2021. godine odnosno od zaključenja ugovora, na period od 5 godina.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica koja imaju registrovanu potrebnu djelatnost, osim pravnih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirenih dugovanja po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirena dugovanja po bilo kom osnovu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavaja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac broj: 01-04-144/20, od 25.06.2020. godine i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranaka, za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

Razmatran je i usvojen i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda boračkih udruženja, humanitarnih organizacija, kao i udruženja i organizacija od posebnogkulturnog i društvenog interesa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

Gradski vijećnici su usvojili i Prijedlog programa o dopuni Programa o javnim parkiralištima.

Na kraju sjednice su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.

Izvor: Grad Gradačac