Održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Vijećnici su razmatrali dnevni red koji je imao 28 tačaka. Prije početka radnog dijela, svečanu izjavu na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac dali su novi vijećnici Emina Džaferović Kamberović i Jasmin Deliomerović.

Nakon prezentacije Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.-31.03.2022. od strane nadležne službe i rasprave od strane gradskih vijećnika, ova tačka je usvojena. U Izvještaju je navedeno da je ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u periodu od 01.01.-31.03.2022 godine, iznosi 5.105.155,00 KM. Radi se o 26 % ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije za 2022. godinu. Kada je riječ o tekućim izdacima za I kvartal 2022. godine ukupno je ostvareno 2.180.266,00 KM i u odnosu na plan tekući izdaci iznose 16,9 %. Kada govorimo o kapitalnim izdacima ostvareno je 20,3% u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2022. godinu i iznose 1.362.977 KM.

Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i  izdataka s druge strane, predstavlja pozitivan finansijski rezultat ( suficit) u iznosu od 1.561.911,00 KM.

Gradski vijećnici su donijeli i Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m/2 korisne stambene površine iz prethodne godine  na području grada Gradačac kojom se utvrđuje visina prosječne konačne građevinske cijene 1m/2 korisne stambene površine za prethodnu godinu u iznosu od 950 KM.

Utvrđene su i visine rente po m/2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu za 2022. godinu.

Doneseno je i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina nad k.č.br. 440/6 „Gradska garaža“ površine 2932m/2 putem licitacije a početna cijena iznosi 1.941.130,60 KM.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu kao i Plan kapitalnih investicija za 2022. godinu i Plan kapitalnih investicija 2023-2025.

Usvojen je i Program rada Gradonačelnika i gradske u prave za 2022. godinu.

Razmatrani su i Izvještaji o radu JP „Parkinzi“ d.o.o. i Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o.. Također razmatrani su i izvještaji o radu sljedećih javnih ustanova: JZU Dom zdravlja Gradačac, JZU Centar za fizikalnu medicinu i rehibilitaciju i banjsko liječenje „ Ilidža“ Gradačac, JU Apoteke Gradačac, JU centar za socijalni rad, JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ i JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Gradski vijećnici su usvojili i niz izvještaja koji se tiču stanja poljoprivrede, zaštita od požara, stanje sportskih objekata i terena, objekat i krug Gradine, Autobuske stanice i dr.

Na kraju sjednice vijećnici su pokrenuli nekoliko inicijativa kao i pitanja koja se tiču lokalnih zajednica iz kojih dolaze.