Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gradačac

0
FOTO: ©GIP - gradacac.org
FOTO: ©GIP - gradacac.org

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

Gradačac, ulica Hadžiefendijina bb

Tel.: +387 35  817 227,  fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr­_gradacac@hotmail.com

 

Broj:01/1-04-2-1046-1/22

Gradačac, 13.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. i  8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (”Sl. list R BiH” br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 48. i 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine TK-a“, broj:05/12 – prečišćen tekst, 11/15, 13/16, 4/18 i 12/20, 22/21, 5/22 i 8/22), člana 16. i 27. Pravila JU Centar za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-05-605/02, br. 01/1-05-524/08, 01/1-05-331/11, 01/1-05-856/14, 01/1-05-2-212/15, 01/1-05-568/16 i 01/1-05-1811-1/19 i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-04-2-937-1/2022 od 20.04.2022. godine,  Upravni odbor Centra r a s p i s u j e

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  GRADAČAC

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac .

 

I  – OPIS POZICIJE DIREKTORA

 

 • organizuje i rukovodi radom Ustanove
 • zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima
 • odgovara za zakonitost rada Ustanove
 • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnost
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta
 • vrši prijem radnika u skladu sa opštim aktima Ustanove
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa
 • podnosi godišnji izvještaj o radu Ustanove
 • predlaže godišnji financijski plan
 • predlaže program rada Ustanove
 • izvršava odluke Upravnog odbora
 • upozorava Upravni odbor na necjelishodne i nezakonite odluke
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

 

II –  KANDIDAT ZA DIREKTORA TREBA DA ISPUNJAVA  OPĆE I POSEBNE USLOVE

 

a)      Opći uslovi:

 • da  je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • da nije otpušten  iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje
 • da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13).

 

b) Posebni uslovi:

 • da ima završenu visoku stručnu spremu iz oblasti socijalnog rada, socijalne pedagogije, prava, psihologije, defektologije i sociologije, pod uslovom da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja i da u oblasti socijalne zaštite ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva ili da ima završenu visoku stručnu spremu na fakultetu društvenog smjera pod uslovom da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, na poslovima u okviru svog zanimanja i da u oblasti socijalne zaštite ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

III – POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od šest mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o stručnoj spremi – diploma
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( uvjerenje/potvrda, izdata od strane poslodavca/poslodavaca, kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u oblasti socijalne zaštite za kandidate  sa završenom VSS – društvenog smjera (uvjerenje/potvrda, izdata od strane poslodavca/poslodavaca, kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv rukovodećeg radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak (original ne stariji od tri mjeseca)
 • izjavu o činjenicama nabrojanim u tačkama  4, 5, 6, 7  i 8 Općih uslova konkursa (izjave ne mogu biti starije od tri mjeseca).

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom konkursu).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Konkursa obavit će se intervju i provjera znanja.

Izabrani kandidat  je dužan prije stupanja na dužnost dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se kandiduje (ne starije od 3 mjeseca).

 

IV –  Direktora Centra imenuje Upravni odbor uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradonačelnika.

Mandat imenovanom kandidatu traje četiri godine

 

V  – Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama „Oslobođenje“, te na WEB stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i WEB stranici grada Gradačac.

Rok za podnošenje prijava po Javnom konkursu ostaje otvoren 15 dana od dana njegove posljednje  objave.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VI –  Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom:

 

 Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac

Ul. Hadžiefendijina bb

76250 Gradačac

sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI  KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

– NE OTVARATI“.

                                                                                                                                     PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                           Emina Gibić