spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Obržana 53. redovna sjednica vlade tuzlanskog kantona

Odobrene kantonalne subvencije za ublažavanje posljedica pandemije
Vlada je danas odredila da subvencija,kao pomoć korisnicima za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa za mjesece april i maj 2020.godine iznosi 406,00 KM. Podsjećamo, radi se o implementaciji Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, popularnog Kantonalnog korona zakona, kojim je predviđeno da će sredstva za subvenciju korisnicima, biti odobrena u obliku isplate određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plaće po svakom radniku, počevši od obračuna i isplate neto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, bez obzira na iznos isplaćene neto plaće od strane poslodavca.

Nakon što je Ministarstvo privrede okončalo procedure analize prijava dostavljenih na javni poziv, Ministarstvo finansija je pod pretpostavkom da broj prijavljenih zaposlenika nije veći od planiranog iznosa sredstava potrebnih za isplatu subvencije istim, predložilo, a Vlada potvrdila subvenciju po zaposleniku za mjesece april i maj u iznosu 406,00 KM.

U vezi sa navedenim, Vlada je danas donijela odluku o odobravanju ukupno 2.798.152,00 KM subvencije po osnovu zabranjenog rada za april i maj. Od navedenog ukupnog iznosa na subvencije za mjesec april se odnosi 1.717.380,00 KM, dok je za maj 2020. godine odobreno 1.080.722,00 KM. Ovim finansijskim sredstvima Vlada subvencionira neto plaće za 4.817 radnika za mjesec april i 3.230 radnika za mjesec maj.
Također, donesena je i odluka o odobravanju ukupno 468.930,00 KM za subvencije privrednim subjektima i obrtima po osnovu indirektno onemogućenog rada tokom aprila i maja. Za subvencije za mjesec april 2020. godine odobreno je ukupno 238.322.00 KM, dok je za maj 2020. godine ukupno odobreno 230.608,00 KM.

Prilika za zapošljavanje 31 defektologa u škole na području našeg kantona
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH” koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Sporazumom je predviđeno da Federalni zavod za zapošljavanje, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplati 150.119,82 KM, dok će Vlada Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog programa osigurati ukupno 59.098,40 KM. Realizacija Sporazuma će omogućiti zaposlenje za 31 osobu – defektologa različitog profila u 31 osnovnu i srednju školu na 40% radnog vremena u periodu septembar – decembar 2020. godine, februar – maj 2021.godine u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama. Ovim će se ojačati kadrovski kapaciteti redovnih srednjih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.

Sistemski pristup nagrađivanju i stipendiranju u oblasti sporta
Vlada je danas po prvi puta utvrdila uslove i kriterije za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom precizirane su osobe kojima se mogu dodijeliti nagrade i stipendije, sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade i stipendije, te je definiran postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate. Konačni cilj je da se podsticajno i selektivno utječe na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona. U dosadašnjoj praksi nisu postojali kriteriji koji su definisali prava na dodjelu nagrade i stipendije za ostvarene sportske rezultate. Povremeno su se donosile odluke za dodjelu sredstava u zavisnosti od namjene planiranih sredstava u budžetu za svaku fiskalnu godinu. Kriterijima je predviđeno nagrađivanje i stipendiranje sportista koji su ostvarili vrhunske, zapažene i perspektivne sportske rezultate, te se po prvi puta nagrađuju rezultati specijalne olimpijade. Predviđeno je i nagrađivanje školskih sportskih rezultata na zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na području Tuzlanskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine. Analizirajući stanje u sportu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je mišljenja da ovakav pristup koji se ogleda u jasno definisanim kriterijima, utvrđenim u formi općeg akta, može stimulativno djelovati na sportiste, te predstavlja sistemski pristup kojim se počinju rješavati problemi u sportu.

Napreduju radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centar za autizam Tuzla
Vlada je danas dala saglasnost na Aneks II, Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta Centar za autizam Tuzla. U prvobitnom Sporazumu, potpisanom sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA”bilo je predviđeno 591.000,00 KM za prvu i dio druge faze radova. Budući da su ispunjeni uslovi za završetak i druge faze, bilo je potrebno predviđeni iznos povećati na 676.000,00 KM, odnosno preostalim sredstvima koja su na raspolaganju za ove namjene, a koja su potrebna za realizaciju i druge faze.

Ostale odluke
Vlada je danas dala suglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 15.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac na ime sufinansiranja izdataka na izradi i postavljanju šehidskih nišana na mezarju Veljaci u Bratuncu.
Također, Vlada je odobrila 8.000,00 KM „Gradačački sajam” d.o.o. Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive” u Gradačcu, te 2.000,00 KM Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava TK 2020. godine”.
Vlada je danas odobrila i prijenos 200.000,00 KM Javnom preduzeću „Radio – televizija Tuzlanskog kantona” na ime opremanja studija uništenog u požaru i nabavku studijsko – režijske televizijske opreme.
Shodno današnjem zaključku Vlade prijem studenata na Medicinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, shodno Konačnoj rang listi kandidata koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija, potrebno je izvršiti zaključno sa rednim brojem 163. Ovim će se primiti 108 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i 55 redovnih studenata koji se sami finansiraju. Ovim zaključkom, i pored prvovremeno planiranih ukupno 160 studenata, od čega 80 redovnih, omogućeno je da se kao redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta TK upiše svih 108 kandidata koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječnu ocjenu 5,0, te su time ostvarili maksimalan broj od 100 bodova. Također, imajući u vidu da se od rednog broja 160 do 163 nalaze kandidati koji imaju isti broj bodova, ovim je omogućeno da se,kao studenti koji se sami finansiraju, izvrši prijem 55 kandidata.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope profitne marže. Radi se o grupi od tri nova privrednih subjekata i plasmanu novih 1.330.000,00 KM kreditnih sredstava. U prethodnom periodu je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede dala pozitivno mišljenje za 29 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 16.589.853,48 KM, te će uz današnje mišljenje ti okonča plasman sredstava za ukupno 32 korisnika kreditne linije sa ukupnim iznosom od 17.919.583,48 KM. Imajući u vidu ukupan kreditni portfolio od 27.150.000 KM i do sada plasirana sredstva, preostaje još 9.230.146,52 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje sredstva rezerve Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja odobreno je ukupno 990.778,04 KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o poništavanju Javnog za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona oglasa i ponovnom raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.
Vlada je danas donijela odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, ovim izmjenama u Program su uvrštena sredstva za kapitalne investicije u JU OŠ „Šerići” Živinice, JU OŠ „Podorašje” Srebrenik, JU „Rapatnica” Srebrenik, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković” Kamberi Gradačac, JU MSŠ Kalesija i JU OŠ „Hasan Kikić” Gračanica, kao i sredstva za nabavku opreme za potrebe Odsjeka za saobraćaj u Ministarstvu obrazovanja i nauke, a koja je potrebna u radu sa kandidatima koji polažu ispite iz oblasti saobraćaja.
Vlada se danas upoznala sa aktom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona oko podizanja optužnice protiv ministara unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te o tome putem Zaključka upoznala Ministarstvo sigurnosti BiH u smislu odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.
Zbog odlaska trenutnog uposlenika u penziju, Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, sekretara, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Vlada je danas prihvatila mišljenja Komisije po zahtjevima općina Sapna i Kladanj za preispitivanje Odluke Vlade o raspodjeli sredstava sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti-grad i općine”. Kako se u mišljenjima navodi, a u vezi sa u zahtjevima navedenim nezadovoljstvom općina iznosom odobrenih sredstava, Komisija je odredila iznose sredstava jedinicama lokalne samouprave koje su ispunjavale ispunjavaju opće, eliminatorne kriterije ali i podatke o raspodjeli sa ove pozicije u proteklom periodu, što je zahtjev Komisiji dat Zaključkom Vlade TK od 10.12.2019.godine, što je također navedeno u samom Javnom pozivu i Odluci o utvrđivanju kriterija. Zbog navedenog, zahtjeve općina Sapna i Kladanj Komisija smatra neutemeljenim.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o stanju zaštitne i druge opreme neophodne za borbu protiv epidemije korona virusa COVID 19.
Vlada je danas donijela odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, kao i izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina. Razlog za donošenje ovih odluka jeste stvaranje preduslova za nabavku određenih prehrambenih artikala koji bi eventualno mogli poslužiti kao obrok po stanovniku koji se nalaze u karantenu, izolaciji, kolektivnom smještaju, teško pristupačnim mjestima i slično.
Zbog ispravke tehničke greške u prethodno donesenoj odluci, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te utvrdila tekst Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići, te privremeno imenovala Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Također, imenovan je privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja škola Doboj Istok.

Vezane objave

Posljednje objave