NEKI DETALJI U PORODIČNOM STABLU GRADAŠĆEVIĆA

0

Prednji grafički prikaz objavljen je u knjizi , GRADAČAC OD 1945. Do 1991., JU BIBLIOTEKA  “ALIJA ISAKOVIĆ” Gradačac, 2003. str. 32., autor Esad Sarajlić

Iz prednjeg grafičkog prikaza dijela porodičnog stable  Gradaščevića, vidljivo je da se ta porodica razgranala, što nije ni čudo, jer je kapetanija Gradačac formirana oko 1710. godine. Od tada je prošlo već 311. godina. U toj porodici neka se imena ponavljaju više puta. Treba recimo razlikovati H. Bećir-ega od Bećir-bega. Konkretno Bećir-beg je djed Safetu Gradaščeviću.

Grafikon koji si mi poslao jeste iz moje knjige  Gradačac sa okolinom – u prošlosti i objavljen je na stranici 323 te knjige.

Treba obratiti  pažnju na šemu koju ti šaljem. Mehmed- kapetan imao je tri sina: Osmna – kapetana, Derviš-bega i  Mustafu. Potomci Osman – kapetana su  Murat-kapetan i Husein –kapetan, a potomci Mustafe su Derviš-beg i Ahmet-beg. Derviš-beg će dobiti tri sina od kojih je jedan H. Ibrahim-beg, koji će opet dobiti dva sina  Sulejman-bega  i Bećir-bega. Taj Bećir-beg je djed  Safeu Graščeviću. Safeov otac je Mehmed-beg. Iz toga se može zaključiti u kojoj su porodičnoj vezi Safet Gradaščević i Muhamed – Bego Gradaščevi.

Inače, kod pisanja knjige ja sam se koristio cjelovitim grafikonom porodičnog stabla Gradaščevića koje mi je na raspolaganje stavio Muhaed-Bego Gradaščevi. To je koliko sam ja ostvario uvid u arhivsku građu najpouzdanije urađeno porodično stablo Gradaščevića. Istina treba imatu u vidu da se tu prate samo potomci muškog spola, dok se ženska djeca avidentiraju samo u prvom koljenu, jer nakon udaje mijenjaju prezime. Bosanski begovi su nastojali da se žene izneđu svojih begovskih porodica, koliko sam shvatio glavni razlog je da se veliki zemljišni posjedi sačuvaju i ostanu u rukama begova na taj način. Jedna begovica udajom odnese imanje u miraz, ali druga begovica udajom za Gradaščevića donese.

Porodično stabla Gradaščevića istraživao je i Muhamed Hadžijahić , historičar, koji je svojevremno radio u Srezu Gradačac pedesetih godina prošlog stoljeća.

Autor: Esad Sarajlić

Gradačac, novembra 2021.