spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Javni oglas za prodaju nekretnina putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ),

člana 7. i  8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 2. Odluke o prodaji nekretnina broj:01-05-9/19 od 04.07.2019.(Službeni glasnik Grada Gradačac br.2/2019) Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

              za prodaju nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacijom     

                                           

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Grad Gradačac javnim nadmetanjem-licitacijom prodaje nekretnine označene kao:

 

-k.č.br.662/2 Plac oranica njiva 6.klase površine 280 m2 upisana u el.zk.ul.br. 4209

k.o. Gradačac I  posjednika i vlasnika općine Gradačac sa 1/1.

 

Početna prodajna cijena nekretnine koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti i iznosi 9.240,00 KM (devethiljadadvijestotinečetrdesetKM).

 

Procjena nekretnina je izvršena od strane sudskog vještaka građevinske struke, br.05-05/17-V.O od 22.05.2017. i iznosi 33 KM/m2.

 

II PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

 

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-lična karta za fizička lica,

-aktuelan izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca, za pravna lica

-punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta Grada Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 1.000,00 KM (jednahiljadaKM) .

 

Kaparu uplatiti na račun Grada Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje», na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Grada i na Radio stanici Gradačac.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje».

 

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

Licitacija će se održati u  prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana  26.08.2019.god. u 9.00 sati.

 

IV USLOVI LICITACIJE

 

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za prodaju nekretnina, imenovana od strane Gradonačelnika.

 

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

 

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno i licitacija se ponavlja.

 

Ako se na ponovljenu licitacijujavi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu o licitaciji.

 

Ako ne uspije ni  ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno, te odluka o prodaji nekretnina prestaje da važi.

 

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, Gradonačelnik će u ime Grada zaključiti ugovor, u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, uz pribavljeno mišljenje općinskog pravobranilaštva.

Ako kupac ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat položene kapare.

 

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti odmah po potpisivanju ugovora, na investicioni račun Grada Gradačac 1321900309659853, otvoren kod NLB banke Gradačac.

 

Uknjižba nekretnina će se izvršiti tek po isplati kupoprodajne cijene u cjelosti.

Ugovor se zaključuje u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade snosi kupac.

 

V OSTALO

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama  Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

 

 

GRADONAČELNIK

Broj:02-31-1387/19                                                                                         mr. sci Edis Dervišagić

Datum:07.08.2019.

Vezane objave

Posljednje objave