Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos Grada Gradačac

0

Rok za predaju dokumnetacije: 09.09.2019. godine

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi članova 74. i 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos

  1. 01.  Vozač u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac,
  2. 02.  Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) – IV stepen tehničkog smjera u Službi Civilne zaštite na određeno vrijeme na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci – jedan izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

Za poziciju 01.

-SSS – IV stepen  ili VKV radnik,

-vozačka dozvola B kategorije,

-najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Za poziciju 02.

– SSS – IV stepen tehničkog smjera.

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.izvod iz matične knjige rođenih,

3.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava,

4.ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije (za poziciju 01.),

5.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja stručne spreme (za poziciju 01.),

6.dokaz da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (uvjerenje izdato od strane JU “Služba za zapošljavanje” i ovjerena izjava da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme – za poziciju 02.),

7.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

8.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika može se primiti u radni odnos, ali je dužan ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos (za poziciju 01.).

 

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom putem pošte, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom:

“Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GIP/Grad Gradačac