J A V N I P O Z I V o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac

0

 GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06. i 51/09.),   člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 1/19.),  a u skladu sa Pravilnikomo kriterijima i postupku za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac broj:02-04-211/22 od 31.01.2022.godine, Gradonačelnik objavljuje,

 

 

J A V N I   P O Z I V

 o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratnu novčanu pomoć

za troškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći za trškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava –   Budžetska pozicija / ek.kod: 614239/1 – planiranih u Budžetu Grada Gradačac za 2022.godinu, u iznosu od 10.000,00 KM.

 

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na  jednokratnu novčanu pomoć imaju lica – pojedinci, članovi porodice i porodica u cjelini, za plaćanje dijela troškova to jest tretmana liječenja za lica  koja se liječe od „teške bolesti“, sa područja grada Gradačac.

 

 

III. PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje dodjele jednokratne novčane pomoći u slučaju teške bolesti podnosioci zahtjeva su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. kućnu listu;
  2. CIPS potvrda-prijava prebivališta;
  3. ovjerenu kopiju lične karte za podnosioca zahtjeva;
  4. medicinska dokumentacija izdata od zdravstvene ustanove ili stručnog tima iz oblasti   zdravstva koja ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci,
  5. dokaz o otvorenom tekućem računu podnosioca zahtjeva.

 

Gradska uprava zadržava pravo da po služenoj dužnosti izvrši provjeru dostavljenih dokaza.

 

IV. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA U SLUČAJU TEŠKE BOLESTI

Opći kriteriji su:

 

1. Teške bolesti.

1.1. Pod teškim bolestima podrazumijevaju  se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropija, neuromišićna oboljenja, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva,  psihička oboljenja, sistemske bolesti, endrokrine i metaboličke bolesti, bolesti krvi, krvotvornog sistema i imunološkog sistema, bolesti gastrointestinalnog i hepotobilijarnog trakta, bolesti oka i vidnog živca, bolesti urogenitalnog trakta i druge teške bolesti određene aktom Federalnog ministarstva zdravstva koje se odnose na teške bolesti i teška stanja bolesti, kada su funkcije organizma patološki otklonjene, simptomi bolesti izraženi u teškom obliku, bolesnikove aktivnosti bitno smanjene te je usljed toga vezan uz postelju i kada je ozbiljno ugroženo zdravlje i život oboljelog.

 

V. VISINA ZA ODOBRAVANJE JEDNOKTARNE NOVČANE POMOĆI ZA LICA SA TEŠKIM BOLESTIMA

Visina jednokratne novčane pomoći  za plaćanje dijela troškova liječenja u slučaju teške bolesti prema odredbama Pravilnika, odobrava se  u maksimalnom iznosu do 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka) i to jednom u toku kalendarske godine.

 

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak na ostvarivanje prava na dodjelu jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac, provodi  Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika, u skladu sa odredbama Zakona o upranom postupku.

 

Pravilnikomo kriterijima i postupku za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja u slučaju teške bolesti lica sa područja grada Gradačac može se preuzeti putem zvanične web stranice Grada www.gradacac.ba a obrazac zahtjeva može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6. gradske uprave Gradačac.

 

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6.  Grada Gradačac, radnim danom  od 7.30 do 16.00 sati.

 

VIII. ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

 

Krajni rok za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2022.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

ZAHTJEV JNP

Broj: 02-11-2-322/22

Gradačac,03.02.2022.godina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gradonačelnik  mr.sci. Edis Dervišagić