J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 i 51/09),člana 7. Statutarne odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac ( “Službeni glasnik Grada Gradačac” broj 1/19), člana 2. Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i  članovima njihovih  porodica sa područja grada Gradačac broj: 02-04-208/22 od 31.01.2022.godine, Gradonačelnik  dana, 04.02.2022. godine,  objavljuje

 

                                           J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane

pomoći braniocima i članovima njihovih porodica  sa područja grada Gradačac

 iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

 

I

 

PREDMET JAVNOG POZIVA je odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenih  kriterijima raspodjele sredstava  – Tekući transferi  pojedinicima – Beneficije za socijalnu zaštitu, planiranih u  Budžetu Grada Gradačca za 2022. godinu,  u iznosu od 30.000,00 KM.

II

PRAVO UČEŠĆA na javnom pozivi imaju  demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca,udove umrlih ratnih vojnih invalida, udove  umrlih demobilisanih boraca i članovi njihovih porodica sa područja grada Gradačac i to za:

 

a)      prevazilaženje izuzetno teške materijalne situacije, u smislu neophodnosti

novčanih sredstava za egzistencijalne životne potrebe,

b)      nabavku lijekova,

c)      liječenje od teških oboljenja u BIH i inostranstvu (vlastito liječenje i liječenje članova uže porodice.

Članovi uže porodice prema odredbama Pravilnika smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domačinstvu do navršene 25 godine života.

 

III

KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Podnosioci   zahtjeva  trebaju da ispune sljedeće  kriterije i to da:

a)      imaju mjesto prebivališta na području grada Gradačac,

b)      imaju  borački  status,

c)      posjeduju dokumentaciju propisanu javnim pozivom  za odobravnje jednokratne novčane pomoći.

 

IV

VISINA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI – Podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na jednokrantnu  novčanu  pomoć jednom u toku kalendarske godine,  i to za:

–          pravo iz tačka 2. a)  u  maksimalnom iznosu  do  100,00 KM;

–          pravo iz tačka 2. b)  u  maksimalnom iznosu  do  150,00 KM;

–          pravo iz tačka 2. c)  u  maksimalnom iznosu  do  300,00 KM.

 

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA: Zahtjev za odobravanje jednokratne novčane pomoći se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba) ili u Šalter sali  Grada Gradačac.

 

Podnosioci zahjeva u svrhu odobravanja jedokratne novčane pomoći na ime prevazilaženje izuzetno teške materijalne situacije i nabavke lijekova uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente:

1. kućnu listu;

2. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS – prijava;

3. dokaz  o pripadnosti boračkoj populaciji  (uvjerenje Odjela odbrane, uvjerenje Gradske

službe za boračko-invalidsku zaštitu o priznatom  statusu:  porodice poginulog borca,

ratnog vojnog  invalida ili članova njihovih porodica);

4. dokaze o ukupnom prihodu domaćinstva –  za  sve punoljetne članove domaćinstva

( platna   lista, ček od penzije, uvjerenje Biro-rada ili uvjerenje Porezne ispostave, uvjerenje

Centra za     socijalni rad, uvjerenje  Gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu)

5. dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana domaćinstva izdat od

strane ovlaštene   zdravstvene ustanove-medicinska dokumentacija;

6. pred-račun za nabavku lijekova;

8. za udove umrlih RVI i DB – Izvod iz MKR za udovu i Izvod iz MKU za supruga;

8. fotokopija tekućeg računa.

 

Podnosioci zahjeva u svrhu odobravanja jednokratne novčane pomoći na ime  težih oboljenja uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente:

1. Kućna lista

2. Uvjerenje o prebivalištu-CIPS-prijava;

3. dokaz  o pripadnosti boračkoj populaciji  (uvjerenje Odjela odbrane, uvjerenje Gradske

službe za boračko-invalidsku zaštitu o priznatom  statusu:  porodice poginulog borca,

ratnog vojnog  invalida ili članova njihovih porodica);

4. dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana domaćinstva izdat od

strane ovlaštene    zdravstvene ustanove – medicinska dokumentacija;

5. fotokopija tekućeg računa.

 

Navedena  dokumentacija ne može biti starija od 3  mjeseca izuzev medicinske dokumentacije koja ne može biti starija od 6  mjeseci.

VI

NAČIN ODLUČIVANJA: Po zahtjevu podnosioca  odlučuje Komisija za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koju imenuje  Gradonačelnik. Komisija  jednom mjesečno razmatra pristigle zahtjeve. Nakon razmatranja zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći, Komisija donosi prijedlog odluke o odobravanju i visini novčane pomoći i isti dostavlja Gradonačelniku koji  donosi Odluku o odobravanju sredstava.

 

VII

PREDAJA ZAHTJEVA: Zahtjev za  odobravanje jednokratne novčane pomoći podnosi  se Gradskoj

službi za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu  u zatvorenoj koverti     sa naznakom za

Javni poziv za  odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima i njihovih porodica

sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu, svakim radnim danom

(ponedeljak-petak) od 7:30-16:00 sati u šalter sali –  šalter broj 6.

 

 

VIII

KRAJNJI ROK  za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Zahtjev za  odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada  Gradačca u 2022. godini

 

Broj:     02 -11-2-325/22.

Gradačcu, 03.02  2022. godine                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Gradonačelnik

 mr.sci. Edis Dervišagić