J A V N I P O Z I V o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac

GRADONAČELNIK                                                                                                                                                              

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06. i 51/09.),   člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 1/19.),  a u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava i kriterijima za dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac broj:02-04-210/22 od 31.01.2022.godine, Gradonačelnik objavljuje,

 

J A V N I    P O Z I V

o ostvarivanju prava na dodjelu

alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći za dodjelu alternativnog i nužnog smještaj lica sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava –  Unajmljivanje stanova – Budžetska pozicija / ek.kod: 613612 – planiranih u Budžetu Grada Gradačac za 2022.godinu, u iznosu od 47.000,00 KM.

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja  imaju lica koja imaju prebivalište na području grada Gradačac a koji imaju status  raseljenog lica, povratnka i lica u stanju socijalne potrebe, a koji ispunjavaju zakonom i pravilnikom predviđene uslove, opće i posebne kriterije, na osnovu propisane dokumentacije javnim pozivom za odobravanje alternativnog i nužnog smještaja.

III. PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje dodjele alternativnog i nužnog smještaja podnosioci su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Kućna lista;
 2. Dokaz o prebivalištu na području grada Gradačac – PBA-3  obrazac;
 3. Lična karta (ovjerena fotokopija za sve punoljetne članove domaćinstva);
 4. Potvrda o visini primanja za punoljetne članove domaćinstva iz kućne liste ili Potvrda biro;
 5. Rodni list za maloljetne članove- djecu i potvrda o redovnom školovanju;
 6. Socijalna anamneza ili Rješenje od Centra za socijalni rad;
 7. Rješenje o statusu raseljenog lica
 8. Dokaz o podnesenom zahtjevu za povrat imovine iz prijeratnog mjesta prebivališta;
 9. Uvjerenje o stanju objekta u općini prijeratnog mjesta prebivališta;
 10. Uvjerenje o prijavi za obnovu stambene jedinice iz prijeratnog mjesta prebivališta;
 11. Druga dokumentacija relevantna za ostvarivanje prava na ačternativni smještaj.

 

Gradska uprava zadržava pravo da po služenoj dužnosti izvrši provjeru dostavljenih dokaza.

 

IV. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NA DODJELU ALTERNATIVNOG I NUŽNOG SMJEŠTAJA

Opći kriteriji su:

– status korisnika prava,

– materijalno stanje korisnika prava.

 

Posebni kriteriji se odnose na pripadnost određenoj kategoriji korisnika,kao što su:

–  socijalne kategorije,

–  osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,

–  nezaposlene osobe,

–  deficitarni kadrovi,

–  samohrani roditelji,

–  malodobna djeca bez roditeljskog staranja,

–  šehidske porodice/porodice poginulog borca,

–  porodice nestalih osoba i bivši logoraši.

V. VISINA ZA ODOBRAVANJE JEDNOKTARNE NOVČANE POMOĆI NA DODJELU ALTERNATIVNOG I NUŽNOG SMJEŠTAJA

Ostvarivanje prava na alternativni i nužni smještaj lica koja imaju status  raseljenog lica, povratnka i lica u stanju socijalne potrebe sa  prebivalištem na području grada Gradačac, sa visinom participacije individualnog zakupa za stanove koji se koriste za alternativni i nužni smještaja po članu domaćinstva iznose:

–  za 1 člana domaćinstva                       100,00 KM,

–  za 2 ili 3 člana domaćinstva                 120,00 KM,

–  za 4 ili 5 članova domaćinstva             140,00 KM,

–  više od 5 članova domaćinstva            170,00 KM.

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak na ostvarivanje prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac, provodi Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, u skladu sa odredbama Zakona o upranom postupku.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava i kriterijima za dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac može se preuzeti putem zvanične web stranice Grada www.gradacac.ba a obrazac zahtjeva može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6. Gradske uprave Gradačac.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6.  Grada Gradačac, radnim danom  od 7.30 do 16.00 sati.

VIII. ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Krajni rok za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2022.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

DOWNLOAD

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu alternativnog smještaja

 

Broj: 02-11-2-323/22

Gradačac,03.02.2022.godina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gradonačelnik

 mr.sci. Edis Dervišagić