J A V N I P O Z I V o dodjeli jednokratne novčane pomoći sanaciju individualnih stambenih objekata licima sa područja grada Gradačac

0

GRADONAČELNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06. i 51/09.),   člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 1/19.),  a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata licima sa područja grada Gradačac, Gradonačelnik objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

o dodjeli jednokratne novčane pomoći sanaciju individualnih stambenih objekata licima

sa područja grada Gradačac

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata licima sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava- Budžetska pozicija / ek.kod: 614233 – planiranih u Budžetu Grada Gradačac za 2022.godinu, u iznosu od 15.000,00 KM.

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata, priznaje se licima sa područja grada Gradačac u stanju socijalne potrebe, licima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji i licima koja  koriste stambene  objekte koji ne zadovoljavaju minimalne uslove za život, a koji ispunjavaju predviđene uslove i kriterije u skladu sa odredbama Pravilnika, na osnovu dostavljene dokumentacije.

III. PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih objekata podnosilac zahtjeva prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. Kućna lista;
  2. CIPS potvrda-prijava prebivališta;
  3. Lična karta za članove domaćinstva iz kućne liste;
  4. Rodni list i potvrda o školovanju za maloljetne članove domaćinstva;
  5. Dokaz da primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od    20 % prosječne plaće ostvarene u FBiH po članu domaćinstva;
  6. Dokaz da je podnosilac zahtjeva korisnik stambenog objekta;
  7. Dokaz da je stambeni objekat koji je predmet sanacije neuslovan za stanovanje;
  8. Uvjerenje Centra za socijalni rad ukoliko je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti;
  9. Dokaz da podnosilac zahtjeva za navedeni individualni stambeni objekat nije ranije ostvario pomoć putem nadležne službe u posljednje 3 (tri) godine;
  10. Ostala dokumentacija relevantna za rješavanje problema.

Gradska uprava zadržava pravo da po služenoj dužnosti izvrši provjeru dostavljenih dokaza.

IV. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

1. Da podnosilac zahtjeva ima najmanje godinu gdana prebivalište na području grada Gradačac, prije podnošenja zahtjeva;

2.  Da primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze 20% prosječne neto plate ostvarene u predhodnoj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku;

3. Da podnosilac zahtjeva stanuje u objektu koji je predmet sanacije;

4. Da je stambeni objekat neuslovan za stanovanje te da se isti nalazi na području grada Gradačac;

5. Da se radi o objektu individualnog stanovanja,

6. Da je podnosilac zahtjeva ili član porodičnog domaćinstva korisnik prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti u Centra za socijalni rad;

8. Da podnosilac zahtjeva za navedeni objekat nije ostvario ovu vrstu pomići putem nadležne službe u posljednje 3. (tri) godine.

V. VISINA ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI

Ostvarivanje prava na  na dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata u smislu  člana 5. Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata licima sa područja grada Gradačac ,korisniku prava  priznaje se visina jednokratne novčane pomoći  i odobrava se u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM, (slovima:jednahiljadapetstotina konvertibilnih maraka).

Ostvareno pravo na jednokratnu pomoć za sanaciju određenog stambenog objekta može se ostvariti  jedn put u periodu od tri godine.

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak na ostvarivanje prava na dodjelu jednokratnu novčanu pomoć za sanaciju individualnih stambenih objekata  lica sa područja grada Gradačac, provodi  Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, u skladu sa odredbama Zakona o upranom postupku.

Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata licima  sa područja grada Gradačac, može se preuzeti putem zvanične web stranice Grada www.gradacac.ba , a obrazac zahtjeva može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6. Gradske uprave Gradačac.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6.  Grada Gradačac, radnim danom  od 7.30 do 16.00 sati.

VIII. ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Krajni rok za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2022.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za sanaciju individualnih stambenih objekata licima sa područja grada Gradačac

 

Broj:02-11-2-324/22

Gradačac,03.02.2022.godine

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gradonačelnik

                                                                                         mr.sci. Edis Dervišagić