Završena 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici je prisustvovalo 29 gradskih vijećnika koji su razamatrali tačke današnjeg dnevnog reda.

Na početku sjednice gospodin Mersed Sokoljaković je dao svečanu izjavu prije stupanja na dužnost Gradskog pravobranioca Grada Gradačac.

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje. Odlukom se utvrđuje kriteriji za subvencioniranje najamnine u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, pravo na subvenciju kao i izvori finansiranja prava na subvenciju.

Stambenim zbrinjavanjem primjenom principa socijalno-neprofitnog stanovanja smatra se stanovanje odgovarajućeg standard koje se obezbjeđuje licima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješi pitanje stanovanja na zadovoljavajući način primjenom postojećih tržišnih uslova. Primjena principa socijalnog stanovanja podrazumjeva osiguranje stanovanja po cijeni ispod tržišne za socijalno ugrožena domaćinstva ili pojedince, podizanje kvaliteta života korisnika, smanjenja socijalne segregacije i diskriminicije, doprinos realizacije socijalno-ekonomskih politika i propisa usvojenih na svim nivoima vlasti, finansijsku održivost socijalnih stambenih jedinica i ekonomsko jačanje lokalne zajednice.

 

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Sudex-bus d.o.o. Gradačac na investiciono ulaganje na objektu Autobuske stanice u iznosu do 18.000 KM radi zamjene metalne stolarije na objektu iste.

Nakon dugotrajne i konstruktivne rasprave usvojen je prijedlog odluke o rganizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “Dani šljive”. Ovom odlukom utvrđuje se organizacija sajma, kao manifestacije od posebnog interesa za grad i razvoj privrede i turizma na području grada Gradačac, sadržaj sajamskih aktivnosti, termin i lokacija održavanja.

Sajam “Dani šljive” održat će se tradicionalno posljednje sedmice mjeseca avgusta, u period od 24. do 27. Avgusta 2022. godine na lokalitetu sportske dvorane “ Skenderija”. Za poslove organizacije, pripreme i realizacije sajamskih aktivnosti zadužuje se Turistička zajednica grada Gradačac. U svrhu podrške organizaciji sajamskih aktivnosti Gradonačelnik će Rješenjem imenovati Organizacioni odbor sastavljen od uposlenika gradske uprave, turističke zajednice, predstavnika privrednika, poljoprivrednih proizvođača, javnih preduzeća, javnih ustanova, udruženja I predstavnika drugih subjekata koji mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji Sajma “ Dani šljive”.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanju i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada gradačac u 2021. Kao i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Usvojen je i Zaključak kojim Gradsko vijeća Grada Gradačac zadužuje Gradonačelnika da u roku od 30 dana pripremi I Gradskom vijeću na razmatranje dostavi Nacrt odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsjedavajući je zaključio 12. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Izvor: Gradacac.ba