Pročitajte Prijedlog Statuta Grada Gradačac

0

U utorak, 2.11.2021. godine održaće se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, aprva tačka dnevnog reda se odnosi na Prijedlog Statuta Grada Gradačac…

Pročitajte PRIJEDLOG STATUTA GRADA GRADAČAC i ostavite komentar!

Razlozi za donošenje novog Statuta Gradačca kao jedinice lokalne samouprave proizilazi iz
obaveze usklađivanja novog statusa s odredbama Zakona o Gradu Gradačac («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 30/19).

Odlukom o proglašenju Grada Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac», broj 1/17)
pokrenut je postupak pred nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine (Vlada i
Parlament) kako bi Općina Gradačac postala Grad Gradačac.

Donošenjem Zakona o Gradu Gradačac okončana je zakonodavna procedura koja omogućava
poduzimanje daljnjih aktivnosti na organizaciji Grada Gradačac. Kao prvi korak neophodno je, u
skladu sa navedenim zakonom bilo donijeti odgovarajuću statutarnu odluku, odluku koja ima
snagu statuta lokalne zajednice i koja je omogućila nesmetanu organizaciju i registraciju Općine
Gradačac u Grad Gradačac, te utvrdila obavezu izrade i donošenja novog statuta Grada Gradačac.