PODRUČJE GRADAČCA U PRAHISTORIJSKOM VREMENU

0

Kad sam prije dvije godine počeo da prikupljam građu o znamenitostima iz mog grada, nisam ni slutio da ću, sve to, jednog dana postavljati na svoj vlastiti BLOG. Godinama sam skupljao stare fotografije o zanimljivim objektima i detaljima iz Gradačca, a onda sam poceo pisati o njima. Pri tome se kao neminovnost nametnula potreba da krenem nekim hronološkim redom.
Zato sam odlučio da moji prvi radovi budu posvećeni historiji Gradačca, počev od tzv. prahistorijskog doba, a zatim srednjeg vijeka, osmanlijskog perioda, doba austrougarske uprave, jugoslovenskog perioda i BiH kao samostalne države. Iz prahistorijskog doba za područje Gradacca se ne može puno reći i ono što sam uspio pronaći, više se odnosi na samu okolinu, pa sam to ukratko napisao kao prlog ovoj slici sa geografskom kartom našeg grada, u onakvom obliku, kakvog ga najduže nosimo. Krenimo ovim redom:
Mada Gradačac i njegova okolina nisu arheoliški istraženi, a ni u historijskoj nauci nije o njemu naročito puno pisano, tragovi na koje se nailazi upućuju nas na zaključak da je ovdje postojao život još u prahistorijsko vrijeme. Najstarije poznato paleolitsko naselje u Bosni, utvrđeno je kod Doboja, pri ušću i u dolini rijeke Usore. Tamo je nađeno kresano kameno oruđe čovjeka iz paleolita.
Ne treba izgubiti iz vida da je kasnija Gradačačka nahija baš dopirala do toga područja.
Jedan od rijetkih arheoloških nalaza, koji ukazuje na nastanjenost u tzv. prahistorijskom dobu, čini nalaz u selu Ražljevi (Omeragići), na mjestu zvanom “Cigla”. Tu se još i danas mogu vidjeti ostaci zidina od gline, koji po svoj prilici potječu iz neolita. Slični primjeri ovakvih zidina pronađeni su i u Donjem Skugriću, u blizini naselja Mišići, na poljani zvanoj “Kumšali”, a u Tramošnici su pronađeni primjerci dračkog novca, što upućuje na zaključak da su u ovim krajevima trgovali grčki trgovci. U Pelagićevu je otkrivena nekropola sa 20 urni koje potiču iz vremena srednjeg bronzanog doba (oko 1500 godine p.n.e.).
Tragovi življenja iz paleolita (oko 30 000 godina starosti), nalaze se na više mjesta na području oko Gradačca. Međutim, arheološka iskopavanja još nisu vršena, pa bliže podatke o tome nije moguće iznijeti. Ipak treba spomenuti lokalitete koji se nalaze u Tolisi, Srnicama, Mionici i Turiću, gdje površinski, slučajni, nalazi ukazuju na tragove života ovih prastarih ljudi.
Naselja mlađeg kamenog doba-neolita (oko 6 000-4 500 godina starosti) otkrivena su u Orlovom Polju, Tolisi, Tramošnici, Skugriću, Avramovini, Turiću i Pelagićevu.
Za rimsko doba postoji izvjesna predpostavka da je preko našeg područja, od Monja prema Posavini vodio rimski put, ali to već pripada Srednjem vijeku.

Mirza Avdičević