spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 73. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada prihvatila Finansijski plan Službe za zapošljavanje
Vlada je danas Prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Ovim dokumentom, za 2021. godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 30.908.350 KM.

Kada su u pitanju rashodi, dominantan iznos od 24.233.250 KM je planiran za tekuće transfere i druge tekuće rashode, od čega se 12.715.200 KM odnosi na novčane naknade osobama koje ostaju bez posla, 7.812.800 KM za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba, 1.990.000 KM za aktivne mjere zapošljavanja, 1.181.920 KM za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba, te 517.980 KM doprinos za PIO nezaposlenih osoba što je zakonska obaveza za osobe nezaposlene kojima nedostaje do tri godine penzijskog staža do stjecanja uslova za starosnu penziju.
Od novih programa podrške zapošljavanju tokom 2021. godine Služba je planirala realizaciju Programa obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, sufinansiranje zapošljavanja lica za koje je zakonski prestao institucionalni smještaj, zapošljavanje porodica u kojima ni jedan član porodice nije zaposlen, podršku obavljanju pripravničkog staža/stručnog osbosobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za omladinu koja ne pripada boračkoj populaciji, sufinansiranje zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, sufinansiranje zapošljavanja. u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, zapošljavanje osoba koje izlaze iz sistema javne brige, te dokvalifikaciju i prekvalifikaciju certificiranih zavarivača. Za ove programe u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 657.380 KM.

Realizirani programi zapošljavanja i odrađivanja pripravničkog staža
Vlada je danas usvojila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-u i efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2020. godine. Kako se može vidjeti iz Informacije i ove godine je realizirano više programa poticaja u zapošljavanju. Kroz jedan od programa priliku za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dobile su 382 osobe, za što je izdvojeno 1.066.605,67 KM. Najviše pripravnika/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa su diplomirani pravnici 88, ekonomisti 37, inženjeri drumskog saobraćaja 20, inženjeri hemijske tehnologije 16, socijalni radnici 13, profesori razredne nastave 12, itd., dok je inače najveći broj osoba na evidenciji nezaposlenih slijedećih zanimanja: ekonomista 1253, zatim pravnika 1135, profesora engleskog jezika 265, inženjera prehrambene tehnologije 257, prof. bosanskog jezika 238, pedagoga 226, socijalnih radnika 225, itd.
Putem drugog programa, koji za ciljne grupe ima mlade osobe starosti do 30 godina bez obzira na stručnu spremu, Rome, osobe koji izlaze iz sistema javne brige, članove porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen, kao i stručno osposobljavanje visoko obrazovanih osoba i osoba sa srednjom stručnom spremom bez radnog iskustva u struci, priliku za zaposlenje je dobila 31 osoba za što je osigurano 157.725,60 KM.

Ostale odluke
Vlada je danas u formi nacrta utvrdila Program rada Vlade za 2021. godinu. Ovaj dokument predviđa okvirne programske, normativne i tematske aktivnosti koji treba da posluže Skupštini Tuzlanskog kantona za donošenje Programa rada Skupštine.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o implementaciji Ugovora opružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog sa stanjem na dan 31.10.2020. godine kojeg je dostavila Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Kako se navodi u Izvještaju, Banka je zaprimila ukupno 89 zahtjeva za finansiranje u ukupnom iznosu od KM 40.663.160,41 KM. Ukupno 77pojedinačnih predmeta je obrađeno (odobreno, odbijeno ili su aplikanti odustali od kredita ), što je procentualno oko 87% od ukupno primljenih zahtjeva. U procesu obrade je 12 zahtjeva čija je vrijednost KM 6.547.813,50 KM.
Također, Vlada je danas odobrila 21.974,41 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 9 privrednih društava. Radi se o sredstvima sa Escrow računa, namijenjenim za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima” u 2020.godini u ukupnom iznosu od 212.085,45 KM. Naime, nakon uvažene žalbe dva aplikanta, Komisija je izvršila ponovni uvid u dokumentaciju i konstatovala da aplikanti ispunjavaju uslove Javnog poziva, te ih uvrstila Rang listu, a time i u raspodjelu sredstava sa ove potrošačke pozicije.
Vlada je danas prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. Ovim dokumentom prihodi i primici, te rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 281.455.110,00 KM i na nivou su Plana iz 2020. godine.
Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec decembar 2020. godine u iznosu 1,00.Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period august-decembar 2020. godine iznosi 4.00 KM.
Vlada je danas odobrila 20.000,00 KM Općini Lukavac na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici. Također, Vlada je odobrila i 52.000,00 KM Općini Teočak na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na području Tuzlanskog kantona, odnosno za izgradnju turbeta heroju odbrambeno oslobodilačkog rata, brigadnom generalu Hajrudinu Mešiću.
Vlada je danas donijela ukupno 18 odluka kojima se vrši prijenos vlasništva nad stalnim sredstvima ukupne vrijednosti 1.411.049,41 KM. Radi se o nabavljenim robama i uslugama u oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, za koju je proceduru nabavke provelo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, a u korist jedinica lokalne samouprave i ustanova i institucija na području našeg kantona. Radi se o projektima nabavke i ugradnje energetski efikasne rasvjete u gradovima i općinama, kotlova na pelet, stolarije i termo-fasada u objektima javnih ustanova, kao i uređenja prostora oko javnih objekata.
Danas je Vlada odobrila i 2.000,00 KM Pčelarskom društvu „Nektar” Tuzla na ime pokrića nastalih troškova održavanja 15. međunarodnog sajma pčelarstva „Medena Tuzla” 2020.
Danas donesenim Zaključkom Vlada je prihvatila Obavijest Ministarstva finansija, te ovlastila premijera Kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona povuče iz skupštinske procedure nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Ministarstvo finansija je zaduženo da, osim korekcija u samom dokumentu Budžeta, pripremi Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i isti dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje i utvrđivanje po hitnoj proceduri. Naime, obzirom da zbog vremenske ograničenosti nije moguće provesti sve aktivnosti i prije kraja kalendarske godine donijeti Budžet Kantona za 2021., utvrđivanjem dokumenata u formi prijedloga, odnosno skraćivanjem procedure omogućit će se da Tuzlanski kanton u 2021. godinu uđe sa donesenim Budžetom i Zakonom o izvršenju budžeta, čime bi se izbjeglo donošenje odluke o privremenom finansiranju, a time i eventualne posljedice koje se odnose na normalno obavljanje funkcija Tuzlanskog kantona.
Zbog osiguranja sredstava za neophodnu nabavku stradale IT opreme kantonalnim institucijama, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.
Vlada je danas izmijenila Odluku o pozitivnoj listi lijekova TK čime je izvršena korekcija cijene lijeka Prexanil A u pakovanju od 30 tableta po 10 mg sa 14,00 KM na 12,25 KM.
Vlada je na današnjoj sjednici odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Na ime isplate naknade za štetu na električnim aparatima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je JUOŠ „Kalesija” Kalesija dodijelila 1.741,56 KM, a u svrhu nabavke školskog namještaja JU OŠ „Teočak” Teočak, 65,00 KM, je dodijelila Općina Teočak.
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar – septembar 2020.godine.
Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem saradnika u saradničko zvanje asistent i viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme i to za ukupno 17 asistenata i viših asistenata na Edukacijsko- rehabilitacijskom, Filozofskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.
Također, Vlada je dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog pomoćnog radnika za održavanje čistoće u radni odnos na neodređeno vrijeme, Općinskom sudu u Tuzli za prijem višeg referenta za otpremu pošte i višeg referenta za operativno tehničke poslove (daktilograf) u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja, te Općinskom sudu u Lukavcu za prijem višeg referenta za računovodstveno-materijalne poslove u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja.
Danas je Vlada donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca, kao i Odluku o poništenju ponovnog Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.
Vlada je danas dala saglasnost na tekstove sporazuma o utvrđivanju osnovica za obračun plaća i naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), kao i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za državne službenike i namještenike u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, zaposlene u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Prema ovim sporazumima prava iz radnog odnosa ostaju nepromijenjena u odnosu na mjesec decembar 2020. godine s tim da će nakon usvajanja Izvještaja o izvršenju budžeta i utvrđivanja ukupnog finansijskog rezultata za 2020.godinu, a najkasnije do isteka drugog kvartala 2021.godine, biti razmotrena visina naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) koji će se isplatiti za 2021. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli, te privremeno imenovala više školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave