Održana 57. redovna sjednica Vlade TK

Olakšana inkluzija u predškolskom obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlog za donošenje zakona su uočene pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje.

IMG 0334Jedno od predloženih zakonskih rješenja tiče se upisa u predškolsku ustanovu djece sa lakšim smetnjama i poteškoćama u razvoju. Dosadašnje rješenje je bilo da se takva djeca upisuju u predškolsku ustanovu tek na osnovu nalaza i mišljenja komisije za procjenu sposobnosti djece. Također je predviđeno da kraće programe predškolskog odgoja i obrazovanja mogu realizovati i igraonice pri bibliotekama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udruženjima, drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima. Novim stavom propisuje se da se javne i privatne predškolske ustanove, kao i igraonice, osnivaju u skladu sa principima, uslovima i kriterijima utvrđenim ovim zakonom. Dokument je proslijeđen u redovnu skupštinsku proceduru.

Reguliranje nedorečenosti postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Postojeći Zakon o obrazovanju odraslih donesen je 2015. godine te su u primjeni uočene pravne praznine i nedorečenosti koje su zbog toga proizvodile različita postupanja i zloupotrebe. Iz toga razloga je bilo potrebno terminološki i suštinski uskladiti posetojeći zakon sa principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Neke od novina odnose se na definisanje početka školske godine, uvedena je mogućnost zabrane rada a kaznene odredbe podijeljene su na lakše i teže. Nacrt zakona upućen je u skupštinsku proceduru.

Iskazana potreba za manjom količinom slanice u hemijskoj industriji

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U 2020. godini od strane kupaca u odnosu na planiranu količinu slane vode preuzeto je 3.291 m³ ili 0,13 % više od strane Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac; 2.417 m³ ili 0,49 % više od strane Solana d.d. Tuzla dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla preuzela planirane količine slane vode. Rudnik je u 2020. godini proizveo dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno

iskazane veće količine za slanom vodom. U period I-XI 2021. godine u odnosu na plan prema kupcima obim realizacije je bio ispod planiranog. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2021. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 92,98%, a isti su izrazili potrebu za manjom količinom slane vode u odnosu na planirane količine zbog problema u realizaciji svog finalnog proizvoda na tržište, koji je prouzrokovan pandemijom „COVID 19”. Stvarne ukupne količine slane vode u 2021. godini, će se u konačnosti znati tek po završetku mjeseca decembra.

Lakši pristup prijavi slučajeva uznemiravanja

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima i institucijama javnog sektora Tuzlanskog kantona. Protokolom o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora TK Vlada TK iskazuje opredijeljenost za nultu stopu tolerancije prema uznemiravanju na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju kao obliku nasilja, te nastojanje osiguranja blagovremene, suosjećajne, rodno i kulturalno osjetljive pomoći žrtvi kroz djelovanje nadležnih institucija. Protokol predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju prevencije uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja kao oblika nasilja, a propisuje internu proceduru za postupanje i preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom. Ovim Vlada TK nastoji osigurati i promovisati spolnu ravnopravnost i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora, kako u svakodnevnom radu, tako i prilikom zapošljavanja, odnosno školovanja u obrazovnim ustanovama. Protokol se provodi u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima i drugim pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini kao i obavezujućim međunarodnim dokumentima.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona.

Vlada je također prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Banovići koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i općine Banovići.

Vlada TK dala je saglasnost na Plan rada za 2022. godinu Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Direkcije za period za ‘22. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

Vlada je također dala saglasnost na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

.Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići” na području grada Tuzla privrednom društvu „Tuzla-kvarc” d.o.o. Tuzla na period od 2 godine, računajući od 10.07.2021. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra.

Vlada je donijela dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2021. godinu.

Vlada je imenovala članove Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godine.