Usvojen Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

Danas su na 11. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac vijećnici usvojili Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. Godinu. Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2022. godinu iznose 19.616.197 KM.

Ovim budžetom predviđene su i određene novine koje se odnose na socijalno ugrožene i  na marginalizovanu populaciju na području grada Gradačac. S tim u vezi u novom budžetu nalazit će se stavke poput naknade od 200 KM za svako novorođeno dijete na području grada Gradačac, sufinansiranje troškova za djecu koja boluju od dijabetesa i sufinansiranje za angažovanje asistenata u nastavi za djecu koja imaju poteškoće u razvoju.

Predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM u sklopu projekta IPARD gdje će se raditi na uređenju i rekonstrukciji „Gradske pijace“ ( natkrivanje, popločavanje, uređenje prodajnih štandova…). U sklopu MOZAIK-ovog projekta koji će doprinijeti razvoju dijaspora programa grada Gradačac kroz kreiranje zajedničkog fonda za dijasporu, aktivnosti podrške i finansiranje biznisa predviđeno je 20.000 KM iz budžeta i 20.000 KM iz Fonda podržanog od strane ovog projekta.

 

Kroz budžet će se podržati i projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ implementiran od strane UNDP BiH gdje Grad Gradačac sufinansira aktivnosti u iznosu od 120.000 KM. Također predviđena je i stavka kapitalni transferi mjesnim zajednicama u iznosu od 115.000 KM.

Za sportske kolektive s područja grada Gradačac predviđeno je 595.000 KM. Za stipendiranje učenika i studenata predviđeno je 134.000 KM kao i za dogradnju i uređenje dječijeg obdaništa u Gradačcu u iznosu od 30.000 KM.

U budžetu je predviđena i kupovina sanitetskog vozila „Kardiomobila“ u iznosu od 120.000 KM kao i izrada Studije izvodljivosti toplifikacije grada Gradačac.

Osim Budžeta gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2022. godine, programe rada JU Centar za socijalni rad Gradačac, JU Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac kao i planove poslovanja JP „Parkinzi“ i JP „Javno stambeno preduzeće“ Gradačac.

U sklopu kadrovskih rješenja usvojeni su prijedlozi rješenja za imenovanje Predsjednika Nadzornog odbora JP „ Javno stambeno preduzeće Gradačac“, Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ Gradačac i Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca Grada Gradačac.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli niz pitanja, prijedloga i inicijativa prema gradskim službama Grada Gradačac.

Grad Gradačac