Usvojen Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

0

Danas su na 11. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac vijećnici usvojili Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. Godinu. Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2022. godinu iznose 19.616.197 KM.

Ovim budžetom predviđene su i određene novine koje se odnose na socijalno ugrožene i  na marginalizovanu populaciju na području grada Gradačac. S tim u vezi u novom budžetu nalazit će se stavke poput naknade od 200 KM za svako novorođeno dijete na području grada Gradačac, sufinansiranje troškova za djecu koja boluju od dijabetesa i sufinansiranje za angažovanje asistenata u nastavi za djecu koja imaju poteškoće u razvoju.

Predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM u sklopu projekta IPARD gdje će se raditi na uređenju i rekonstrukciji „Gradske pijace“ ( natkrivanje, popločavanje, uređenje prodajnih štandova…). U sklopu MOZAIK-ovog projekta koji će doprinijeti razvoju dijaspora programa grada Gradačac kroz kreiranje zajedničkog fonda za dijasporu, aktivnosti podrške i finansiranje biznisa predviđeno je 20.000 KM iz budžeta i 20.000 KM iz Fonda podržanog od strane ovog projekta.

 

Kroz budžet će se podržati i projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ implementiran od strane UNDP BiH gdje Grad Gradačac sufinansira aktivnosti u iznosu od 120.000 KM. Također predviđena je i stavka kapitalni transferi mjesnim zajednicama u iznosu od 115.000 KM.

Za sportske kolektive s područja grada Gradačac predviđeno je 595.000 KM. Za stipendiranje učenika i studenata predviđeno je 134.000 KM kao i za dogradnju i uređenje dječijeg obdaništa u Gradačcu u iznosu od 30.000 KM.

U budžetu je predviđena i kupovina sanitetskog vozila „Kardiomobila“ u iznosu od 120.000 KM kao i izrada Studije izvodljivosti toplifikacije grada Gradačac.

Osim Budžeta gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2022. godine, programe rada JU Centar za socijalni rad Gradačac, JU Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac kao i planove poslovanja JP „Parkinzi“ i JP „Javno stambeno preduzeće“ Gradačac.

U sklopu kadrovskih rješenja usvojeni su prijedlozi rješenja za imenovanje Predsjednika Nadzornog odbora JP „ Javno stambeno preduzeće Gradačac“, Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ Gradačac i Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca Grada Gradačac.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli niz pitanja, prijedloga i inicijativa prema gradskim službama Grada Gradačac.

Grad Gradačac