Održana 3. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

0

Danas je održana 3.  vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac na kojoj je izvršena analiza higijensko- epidemiološke situacije na području grada Gradačac. Nakon analize dosadašnjih preduzetih mjera i naredbih federalnog i kantonalnog štaba, Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je jednu naredbu i nekoliko zaključaka.

Također donešena je i Odluka o osnivanju štabova civilne zaštite mjesnih zajednica u svim mjesnim zajednicama na području grada Gradačac. Štab CZ mjesnih zajednica obavljat će dužnosti kao stručno-operativni organ za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području mjesne zajednice.

Štab civilne zaštite mjesne zajednice sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Predsjednik Vijeća mjesne zajednice je po funkciji komandant štaba CZ. Članovi Vijeća mjesne zajednice su po funkciji i članovi štaba CZ mjesne zajednice. Izuzetno vijeće mjesne zajednice ukoliko za to postoje opravdani razlozi, može  predložiti zamjenskog člana u štab civilne zaštite mjesne zajednice.

Komandanta, načelnika i članove štaba CZ MZ postavlja i razrješava gradonačelnik uz saglasnost  Štaba CZ Grada Gradačac.

U toku vođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Štab CZ MZ dužan je  provoditi naredbe i odluke Štaba CZ Grada Gradačac koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja.

U rukovođenju akcijama  zaštite i spašavanja članovi štaba  CZ MZ vrše slijedeće poslove:

–              odlučuju o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara na području svoje mjesne zajednice,

–              naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuju snage i sredstva koje će provoditi te mjere,

–              usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svom području,

–              rješavaju sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažovanjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.

Štab CZ MZ vrši poslove iz svoje nadležnosti i za svoj rad je odgovoran Štabu CZ Grada Gradačac.

Odluku možete pogledati ovdje:

Odluka

Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je i naredbu kojom se:

  1. NAREĐUJE SE  štabovima CZ MZ na području grada Gradačac  da  svakodnevno vrše provjeru poštivanja rješenja o  kućnoj izolaciji  svih osoba na teritoriji svoje mjesne zajednice te da  u slučaju kršenja kućne izolacije prekršioce upozore o potrebi poštivanja iste, ukoliko i pored upozorenja lica se ne  podvrgnu izolaciji obavezni su obavijestiti Policijsku upravu o istim, na slijedeće brojeve telefona  122, 035 816 092, 035 817 202.
  2. Obavezuju se štabovi  iz tačke 1. ove naredbe da  prate situaciju na području svoje mjesne zajednice, a vezano za dolazak osoba iz inostranstva,  koje  nisu  stavljene u izolaciju, odnosno koje se nisu prijavile službi HES-a Doma zdravlja u Gradačcu, te da  ove slučajeve prijavljuju  sledećim  službama i organima:

–          Policijsku upravu o istim na  brojeve telefona: 122, 035 816 092, 035 817 202.

–          Higijensko-epidemiološku službu Gradačac  na brojeve telefona  035 367 077,  035 367 085,  035 367 076, 035 367 082, 035 816 094 ili 124, 062 806 041

–          Operativni centar civilne zaštite na brojeve telefona 121 ili 035 816 985.

  1. Obavezuju se štabovi iz tačke 1. da formiraju ekipe za provođenje dezinfekcije javnih površina i objekata na području svoje mjesne zajednice. Sredstva i uputstvo za provođenje dezinfekcije obezbijedit će Štab CZ Grada Gradačac putem nadležne službe.
  2. Obavezuju se štabovi iz tačke 1. da formiraju volonterske ekipe koje će starim, iznemoglim, bolesnim i osobama preko 65 godina pružiti odgovarajuću pomoć.
  3. Za koordinaciju i praćenje  poslova iz ove Naredbe zadužuje se Gradska služba za društvene djelatnosti i BiZ.
  4. Danom primjene ove Naredbe prestaje da važi Naredba Broj: 02-04-683-2/20. od 20.03.2020. godine. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se ODMAH. ( NAREDBU POGLEDAJTE OVDJE : NAREDBA