spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

Izmjenom Zakona omogućiti efikasniji rad Kantonalne direkcije robnih rezervi
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. U toku primjene Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona, uočena je potreba drugačijih rješenja određenih pitanja, a posebno značajno je rješavanje smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe.

Razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna je i neophodnost usklađivanja Zakona sa odredbama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, shodno čemu je Kantonalna direkcija robnih rezervi prestala postojati kao samostalna upravna organizacija i uvrštena je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Također, Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu uređena su određena pitanja koja se odnose na pravni status rukovodioca upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva, koji, prema odredbama ovog zakona, nije državni službenik, ali se njegov radno-pravni status reguliše ovim zakonom.

Efikasniji nadzor i kontrola rada Uprave policije
Vlada 26 11 2019Zbog neophodnosti unaprjeđenja mehanizama efikasnosti nadzora i kontrole rada Uprave policije, kao i harmonizacije sa zakonima o unutrašnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama, u dijelu koji se odnosi na ovlaštenja direktora u rukovođenju Upravom policije, dopunjeno je u smislu da Vlada Kantona, odnosno ministar, određuju prioritete, te da trebaju biti blagovremeno informisani o značajnim događanjima. Identične odredbe nalaze se i u Zakonu o unutrašnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. U dijelu koji se odnosi na zamjenu direktora Uprave policije izmjenom se reguliše ko može da mijenja direktora kada je on spriječen da vrši svoja ovlaštenja. Prema izmjenama predviđeno je da direktor Uprave policije imenuje policijskog službenika iz Uprave policije, koji ispunjava uslove previđene za poziciju direktora, odnosno policijskog službenika koji u činu glavnog inspektora ima minimalno tri godine radnog iskustva. Pokretanje postupka smjene direktora je dopunjen novim razlozima za pokretanje smjene direktora, a to je pravilno ne provođenje svojih ovlaštenja u rukovođenju Upravom policije. Također, izmjenama Zakona je predviđena ista disciplinska odgovornost direktora, kao i za ostale policijske službenike. Naime, izmjenama Zakona je propisano da Vlada Kantona, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, može suspendovati direktora Uprave policije, imajući u vidu odredbe Zakona o policijskim službenicima TK, a koji to propisuje i za ostale policijske službenike.


305.500,00 KM za pomoć predškolskim ustanovama

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice predškolski odgoj i obrazovanje. Na osnovu ovih kriterija će se izvršiti raspodjela sredstava predškolskim ustanovama i gradovima/općinama sa područja Tuzlanskog kantona koji nemaju osnovane predškolske ustanove u iznosu od 305.500,00 KM. Prema utvrđenim kriterijima za nabavku didaktičkog materijala planirano je 60.000,00 KM. Isti iznos planiran je i za nabavku osnovne opreme i učila, dok je za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), planirano 185.500,00 KM.


187.000 KM za zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe

Vlada je danas dala sagalsnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 187.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, za što je planirano 50.000,00 KM, podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, za što su planirane 43.000,00 KM, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i drugi oblici usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, za što je planirano 29.000,00 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je planirana 31.000,00 KM, a 34.000,00 KM je planirano za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice.


Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000,00 KM Općini Kalesija, za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz ove godine. Također, Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica navedene prirodne nesreće području općine Kalesija, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.
Zbog razrješenja direktora i imenovanja v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, vlada je danas donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, te na poziciju načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavila Zorana Jovanovića, vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Zbog interne preraspodjele i bolje iskorištenosti sredstava Vlada je danas izmijenila Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Ovim izmjenama iznos sredstava je umanjen na onim pozicijama gdje je zabilježen pad broja aplikanata i korisnika sredstava, a povećan na onim pozicijama za koje je evidentiran pojačan interes korisnika boračko – invalidske zaštite.
Na današnjoj sjednici Vlada nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2019. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Socijalna prevencija djece i zaštita djece i odraslih sa teškoćama u razvoju kroz edukativni savjetodavni rad” JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 2.000,00 KM je dodijelilo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo.
Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za sufinansiranje projekta „Rad sa učenicima sa teškoćama u učenju i ponašanju” Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić” Gradačac, dodijelilo 6.060,00 KM. Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u svrhu sufinansiranja projekta „Poboljšanje bibliotekarskog fonda”, JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić” Gradačac dodijelilo 3.200,00 KM.

Vlada je danas donijela odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama u Kalendar manifestacija su uvršteni Sajam meda „Tuzla 2019” u Tuzli, Četvrti kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u Sarajevu Obilježavanje Europskog dana darivanja organa i zahvale donorima (EDDO) u Tuzli, Prvi simpozij anesteziologa i reanimatologa u FBiH sa međunarodnim učešćem, te Kolona sjećanja u Vukovaru 2019.
Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, kao i Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o pozicijama internih revizora ekonomske i pravne struke. Ministarstvu zdravstva je data saglasnost za popunjavanje radnih mjesta stručni savjetnik za pravne poslove i viši referent za administrativne i arhivske poslove. Općinskom sudu u Živinicama je dana sagalsnost za prijem dva namještenika i to višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf) i višeg referenta za upravljanje dokazima i evidenciju stalnih i drugih sredstava suda, dok je Općinskom sudu u Banovićima suglasnost dana za prijem šefa pisarnice i šefa ZK ureda.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona predložilo je promjenu roka za neutrošene vlastite prihode, zbog potrebe završetka realizacije ugovora za nabavku računarske opreme, namještaja, video nadzora i projektne dokumentacije, a kako bi se preveniralo podnošenje tužbi i eventualno spriječilo nastajanje dodatne štete.
Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vezane objave

Posljednje objave