spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

Vlada TK nastavlja sa antikorupcionim aktivnostima
Vlada je danas utvrdila nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina. Opći cilj Strategije je da se korupcija, kao prepreka ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju Tuzlanskog kantona, u najvećoj mogućoj mjeri otkloni, odnosno minimizira.

Strategija predviđa da se ova aktivnost može obezbijediti koordiniranim i sistemskim pristupom Vlade Tuzlanskog kantona i proaktivnim djelovanjem Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i svih institucija kantona, kroz aktivnosti u općim i sektorskim oblastima za koje je Tuzlanski kanton nadležan, uz ostvarenu saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i drugim relevantnim tijelima i organizacijama.

Iz ovog cilja izvedeni su strateški ciljevi, a to su: uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta, normativnog i strateškog okvira za efikasnu prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, razvijanje, promoviranje i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, unapređenje institucionalnog i normativnog okvira prevencije i borbe protiv korupcije u sektorskim oblastima, te uključivanje cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije, koordinaciju i izvještavanje o provođenju Strategije.

Danas utvrđeni dokumenti, Strategija i Akcioni plan, predstavljaju sveobuhvatni antikorupcijski strateški okvir u Tuzlanskom kantonu, čiji je najveći fokus usmjeren na uspostavu cjelokupnog preventivnog sistema za sve kantonalne organe i institucije.

Konačna vizija predviđena Strategijom je da Tuzlanski kanton, u sklopu sveopće borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, uspostavi funkcionalni sistem i ostvari vidljive i mjerljive rezultate u prevenciji i borbi protiv korupcije, te da minimizira mogućnosti za nastanak korupcije. U konačnici, da poveća povjerenje građana u institucije vlasti i vladavinu prava.

Više sredstava za stipendiranje učenika i studenata
Zbog povećanog broja prijava koje su pristigle po javnom pozivu za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije s jedne strane, ali i smanjenog interesa za banjsko – klimatsko liječenje, do čega je došlo zbog epidemiološke situacije, Vlada je danas izmijenila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2021. godini. Ovim izmjenama sredstva za stipendiranje učenika i studenata su povećana za 80.000,00 KM, te će Vlada, shodno izmijenjenom programu, za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije izdvojiti ukupno 1.490.000,00 KM.

Sigurna podrška Vlade TK Memorijalnom centru Potočari
Vlada je danas prihvatila tekst Memoranduma o razumijevanju između Vlade TK i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Svrha Memoranduma je stvaranje sistemskog okvira za pružanje podrške Memorijalnom centru, a u cilju omogućavanja rada i nesmetanog djelovanja Centra. Rad Centra podrazumijeva njegove rekonstrukcije, razvijanje naučno – istraživačkih projekata, kao i muzejske djelatnosti, te cjelokupno unaprjeđenje rada. Za razliku od dosadašnjeg vremena, kada su se sredstva za pomoć Centru uplaćivala na ad hoc osnovi, Memorandum podrazumijeva kontinuiranu saradnju i sigurnu pomoć Vlade Tuzlanskog kantona Centru i njegovom daljem razvoju.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA tokom 2020. godine. Zaključno sa 31.12.2020.godine ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi 1.292.000 KM, od čega je 810.000,00 KM ulog Vlade TK, 301.000,00 KM ulog Grada Tuzla, 100.000,00 ulog Općine Orašje, a 81.000,00 ulog Udruženja za razvoj NERDA. Uz postojeći multiplikator 4,0, trenutna vrijednost fonda je 5.168.000,00 KM. Tokom 2020. godine NERDA je u saradnji sa Sberbank BH dogovorila smanjenje kamatne stope sa 6,99% na 6,29%, a maksimalan iznos svakog pojedinačnog kredita je povećan na 200.000,00 KM. Garantni odbor je do sada odobrio 209 zahtjeva, od kojih je 158 dobilo ukupno 8.080.614,14 KM kreditnih sredstava, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Razlozi odbijanja od strane Kreditnog odbora su nekvalitetno obezbjeđenje ili nepovoljan kreditni rejting aplikanta, dok su razlozi odustajanja aplikanata dobijanje donatorskih sredstava ili jednostavno odustajanje od investicije zbog neisplativosti investicije. Evaluacijom svih projekata, u proteklih 12 godina, podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 3.000 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 1.100 novih radnika, stoji u danas usvojenom Izvještaju.

Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Cilj pokretanja ove procedure je usklađivanje prihoda i primitika sa ostvarenim prihodima za period 01.01.- 30.04.2021., te procjenom do kraja 2021. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenim prihodima. Današnjim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo da kroz rebalans predvide sredstva podrške Vlade TK Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari u iznosu od 60.000,00 KM, da izvrši povećanje sredstva za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, te da za ove namjene predvidi 2.500.000,00 KM. Predviđeno je i povećanje sredstva za podršku razvoju Kantona, odnosno da se za podršku malim i srednjim preduzećima i obrtima predvidi 1.000.000,00 KM, kao i da se povećaju sredstva za sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja, za što će biti planirano 64.000,00 KM.

Vlada je danas donijela Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu. Programom će se vršiti finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se u skladu sa Zakonom o lovstvu unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu 37.427,73 KM, a navedena sredstva raspoređena su na način da se korisnicima lovišta odobravaju sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju su uplatili u Budžet Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada privrednom društvu „Bio Pool” d.o.o. Starić, općina Kladanj, dodijelila koncesiju na period od 10 godina za zahvatanje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Pod Bratilo” u mjestu Starić, općina Kladanj. Zahvatanje vode koristiti će se za pakovanje pitke vode radi njenog flaširanja i distribuiranja na tržište.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, te odbila da prihvati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2020. godinu.

Danas donesenim izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti omogućeno je da se na držanim šumama može uspostaviti pravo služnosti u svrhu postavljanja optičkog spojnog puta – kabla, te da se državne šume mogu davati u zakup radi postavljanja relejnih stubova i tornjeva sa pratećim objektima, nadzemnom i podzemnom infrastrukturom za radio-televizijsko emitovanje, radio i telekomunikacione sisteme i kablovske mreže.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla”, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla”.

Privremeno, na period od do 90 dana, Vlada je danas imenovala predsjednika i članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za razrješenje članova Uprave ovog preduzeća, te je dana i prethodna saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti Uprave.

Također, Vlada je razriješila članove dosadašnjeg i privremeno imenovala novog predsjednika i članove Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave