Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na ovoj sjednci gradski vijećnici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili nekoliko odluka koje se tiču visine zakupnine za izdavanje u zakup javnih površina, neizgrađenog gradskog zemljišta i naknade za taxi stajališta. Također usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ za investiciona ulaganja u objekat Sportske dvorane a koja se odnosi na renoviranje sanitarnog čvora i strujnog ormara u iznosu od 10.000 KM u istoj.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o pokretanju inicijative za izmjenu trase autoputa Tuzla-Brčko-Orašje. Ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Gradačac  insistira da buduća trasa autoputa Tuzla-Brčko-Orašje na području grada Gradačac bude projektovana i izgrađena u neposrednoj blizini  magistralne ceste M.1.8.  Tuzla-Brčko-Orašje i na taj način omogući  najekonomičniju povezanost privrednih, turističkih i prijevoznih kapaciteta Grada Gradačac i Grada Srebrenik sa Tuzlom kao administrativnim sjedištem Tuzlanskog kantona, kao i sa ostalim dijelovima TK.

Gradsko vijeće je također usvojilo i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na cijene vodnih usluga za 2022. Godinu.

Imenovana su dva člana Gradske izborne komisije Gradačac kao i zamjenik predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

Vijećnici su usvojili i  Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2022. godinu i Prijedlog plana poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2022. godinu.

Vijećnici su se upoznali s Informacijom o stanju poljoprivrednog  i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera, Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020/21. godinu i Informaciju o provedenim aktivnostima vezanim za inicijativu za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli niz inicijativa i prijedloga.