spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 10. redovna sjednica Vlade TK

Potvrđen godišnji deficit Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ukupan finansijski rezultat Tuzlanskog kantona za 2020. godinu deficit je od 1.273.370,00 KM. Ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 373.871.655,00 KM i za 0,99% su manji u odnosu na 2019. godinu.

sjed 10S druge strane treba napomenuti da su rashodi za 8,3l % bili veći u odnosu na izvršenje rashoda 2019. godine. U strukturi rashoda najveće povećanje bilježe kapitalni transferi koji su veći za 35,75% u odnosu na 2019. godinu i tekući transferi i drugi rashodi, koji su za 20,11% veći nego u 2019. Najveći dio, gotovo 80% odnosi se na transfere općinama i gradovima u iznosu od 5.355.722,00 KM.


Nastavljen blagi trend pada broja migranata

Vlada TK prihvatila je Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za februar 2021. godine. Tokom proteklog mjeseca, prema dokumentu, nastavljen je trend pada broja registriranih migranata. Službenici policije pronašli su i evidentirali 151 migranata, koji nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na januar, kada su evidentirana 173 migranta, radi se o smanjenju za njih 22. Tokom februara evidentiran je najveći broj migranata iz Afganistana, njih 64. Osim iz Afganistana, evidentirana su i 32 migranata iz Pakistana, 23 iz Maroka, 17 iz Alžira, 10 iz Eritreje, 3 iz Libije i 2 migranta iz Palestine. U ovom periodu evidentiran je i 21sigurnosno interesantan događaj u kojem su učestvovali migranti, a dva od tih događaja su evidentirani kao krivična djela i to krađa i sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje.


Podrška mladima u osnivanju 100 novih poslovnih poduhvata

Vlada je danas dala saglasnost na tekst „Ugovora o partnerstvu IMPAKT inkubator poslovnih ideja” koji će biti zaključen između Ministarstva za kulturu, sport i mlade, Investicijske fondacije „Impakt”, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Općine Sapna, Općine Teočak, Općine Čelić, Općine Kladanj i Općine Doboj Istok. Radi se o realizaciji najavljenog, novog projekta podrške mladim osobama kojeg će realizirati Ministarstvo kulture, sporta i mladih u saradnji sa Investicijskom fondacijom IMPAKT, podržanog od strane Vlade Švicarske, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ze općinama Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Ovim ugovorom predviđeno je udruživanje finansijskih sredstava za realizaciju Programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja. Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora osigurati 60.000,00 KM za sufinansiranje podrške poduzetništvu mladih na teritoriji Tuzlanskog kantona, a Investicijska fondacija IMPAKT ima obavezu osigurati finansijska sredstva u iznosu do 100.000,00 KM za dodjelu bespovratne finansijske podrške za pokretanje i podršku osnivanju ukupno 100 poslovnih poduhvata, od čega po 5 poslovnih poduhvata po općini, dok će općine Sapna i Čelić osigurati po 5.000,00 KM. Potpisivanje Ugovora planirano je u prvoj polovini mjeseca aprila 2021. godine. Konačan cilj ovog programa jeste podrška poduzetništvu na području nerazvijenih/manje razvijenih lokalnih zajednica, čime Vlada TK na još jedan način pokazuje opredjeljenost za ravnomjeran razvoj svih jedinica lokalne samouprave.


Inoviran Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka

Vlada je danas donijela Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona. Razlog donošenja Plana su izmjene i dopune Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, a koje se odnose na definisane vrijednosti praga upozorenja i praga uzbune za suspendovane čestice (PM2,5). Ovim dokumentom utvrđene su vrste rizika i opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu Plana, subjekti koji učestvuju u primjeni Plana, uslovi za proglašavanje epizoda uslijed povećanja koncentracija zagađujućih materija, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana i subjekti zaduženi za nadzor provođenja mjera. Plan se odnosi na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti,tolerantne vrijednosti, vrijednosti pragova upozorenja i pragova uzbune uslijed ispuštanja zagađujućih materija u okoliš iz industrijskih i termoenergetskih postrojenja, motornih vozila i individualnih ložišta u domaćinstvima, a koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i imati značajnijeg utjecaja na kvalitet okolice.

 

Ostale odluke

Vlada TK usvojila je Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju u oblasti zaštite ljudi i imovine na području TK-a u 2020. godini. Tokom prošle godine nadležni inspektor je izvršio 69 inspekcijskih nadzora nad provođenjem Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine. Od toga je 45 bilo redovnih, 1 vanredni, 12 kontrolnih inspekcijskih pregleda, te 11 utvrđivanja prostornih i tehničkih uslova za agencije i unutrašnje službe zaštite.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini dok Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu nije usvojen.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2021. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Dokumentom je zaduženo Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstava korisnicima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2021. godine iz budžetskih sredstva iznad odobrenog plana novčanih tokova, a u skladu sa korigovanim pregledom zahtjeva budžetskih korisnika za rashodima i izdacima u operativnom planu za period 01.04.-30.06.2021. godine

Također je donesen zaključak da u okviru projektnih aktivnosti i podrške Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Vlada TK prihvata provođenje dubinske analize budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015-2020. godina od strane konsultantskog tima UNDP-a.

Vlada nije prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići za 2020. godinu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Općinskom sudu u Gračanici je data saglasnost za prijem višeg referenta za operativno-tehničke poslove – daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme. Za prijem namještenika na isto radno mjesto saglasnost je data i Općinskom sudu u Tuzli. Općinskom sudu u Živinicama je data saglasnost za prijem dva namještenika, viša referenta- daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme, a Općinskom sudu u Kalesiji za prijem višeg referenta za operativno-tehničke poslove – dostavljač-domar u radni odnos na neodređeno vrijeme. Kantonalnom sudu u Tuzli data je saglasnost za prijem referenta na poslovima unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta kao i za prijem diplomiranog pravnika, stručnog saradnika za podršku u radu na predmetima ratnih zločina, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca koliko traje podrška Evropske unije u okviru projekta „Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” IPA 2019.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeda “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. i donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla na period do 60 dana.

Vlada je donijela i niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave