JAVNI POZIV – OBUKA ZA CNC OPERATERE

0

JAVNI POZIV – OBUKA ZA CNC OPERATERE 

Opšte informacije

Novouspostavljeni Trening centar u Gradačcu (Centar za podršku edukaciji stručnog osposobljavanja) će pokrenuti drugi krug obuke za CNC operatere. Program obuke je pripremljen u saradnji izmedju privatnog sektora, UNDP-a , Grada Gradačac i TIKA-e. Svrha programa jeste da se obuči deficitaran kadar, tačnije CNC operateri koji trenutno nedostaju na tržištu rada. Program će trajati 320 sati kroz 16 sedmica (20 sati sedmično / svaki radni dan od 17:00 – 21:00h) i do njihovog završetka učesnici u programu će savladati potrebne vještine za upravljanje CNC mašinama. Glavne tematske cjeline programa su :

  1. 1. Konvencionalna obrada (64 sata) 2. Tehnologija CNC struganja (128 sati) 3. Tehnologija CNC glodanja (128 sati)

Tematske cjeline će biti podijeljene u više podtema, a to su: tehničko crtanje; kontrola i mjerenje; rezni i stezni alati; materijali; tehnologija obrade; principi CNC programiranja.

Trajanje i mjesto održavanja obuke

Planirani početak: Maj 2021

Završetak: četiri mjeseca od početka obuke.

Lokacija: Trening centar u Gradačcu (bivši srednjoškolski centar) Ulica Vl bataljona b.b.

Broj raspoloživih mjesta za polaznike : 16 polaznika podijeljenih u grupe.

Profil traženih kandidata za obuku

Potencijalni kandidati koji imaju namjeru da se prijave na obuku moraju ispunjavati sledeće kriterije:

  1. a. Završena srednja škola ili potvrda da kandidat u Maju 2021, završava srednjoškolsko

obrazovanje sledećih smjerova: mašinski tehničar-operator – CNC mašina, mašinski tehničar

za kompjutersko projektovanje, bravar-metalostrugar,metalostrugari metaloglodač. b. Minimalna prosječna ocjena u stručnim predmetima : 3,5 C. Trajno naseljen u BiH

Proces selekcije

Selekcija kandidata će se odvijati na sljedeći način :

  1. a. Pregled prijava kako bi se ustanovilo da su zadovoljeni kriteriji za traženi profil; b. Pismeni test za ocjenu trenutnog znanja iz predmeta : tehničko crtanje , tehnologija obrade

mašinski elementi i materijali; Intervju sa svakim potencijalnim kandidatom pred panelom koji će činiti tehnički predstavnici trening centra;

Prednost prilikom odabira će imati ženski kandidati i nezaposlene osobe.

Podnošenje prijava

Prijave potrebno slati na sledeće elektronske adrese : elmedin.fazlic@tmd-ags.ba

ismet.bristric@tmd-ags.ba

edin.ibrahimovic@tmd-ags.ba

Prijava treba da sadrži:

  1. 1. Popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na www.ba) 2. Skenirana kopija srednjoškolske diplome; 3. Skenirano svjedočanstvo sa ocjenama iz zadnje dvije godine školovanja (treća i četvrta ili

druga i treća, ako je smjer trogodišnji)

Oni kandidati koji u trenutku prijave još nisu dobili srednjoškolsko svjedočanstvo, mogu priložiti potvrdu od direktora škole da će im ono biti izdato na kraju školske godine, uz skenirane ocjene sa polugodišta.

Poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na info tabli ispred Grada Gradačca.

ΝΑΡΟΜΕΝΑ:

Drugi krug obuke se finansira iz sredstava TIKA-e,kroz projekat koji vodi UNDP tako da izabrani polaznici neće imati obavezu plaćanja obuke. Izabrani polaznici koji iz neopravdanih razloga budu propuštali nastavu / obuku će biti udaljeni sa obuke a ugovor će se sklopiti sa sledećim rangiranim kandidatima prema bodovanju sa prethodno urađenog pismenog testa i intervjua

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od planiranog broja , prednost će imati kandidati koji su duže vremena proveli na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Ukoliko broj prijavljenih kandidata sa završenom srednjom školom iz tačke A. “Profil traženih kandidata za obuku” ne bude dovoljan, u obzir će se uzeti kandidati sa završenom drugom srednjom stručnom spremom.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac