spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održan nastavak 35. redovne sjednice Vlade TK

Vlada je danas održala nastavak jučer započete 35. redovne sjednice Vlade TK. Ovom prilikom Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva TK o prijenosu ovlaštenja. Naime, Odlukom Ministarstva, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona prenosi svoja ovlaštenja o odlučivanju o kućnoj izolaciji na sanitarne inspektore.

Shodno ovome, kućna izolacija i stavljanje pod zdravstveni nadzor primjenjuje se na lica za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (članovi porodice) ili za koje se utvrdi ili posumnja da su bile u direktom dodiru sa oboljelim osobama ili sa osobama za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona, a dolaze iz zemalja u kojima je evidentirano postojanje korona virusa.
Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila 3.000,00 KM Udruženju građana „Majke hendikepirane djece” TK za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje jubileja 25 godina postojanja i rada Udruženja” koji je održan u februaru 2020. godine u Tuzli.

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U cilju sufinansiranja organizacije naučnog skupa „Pedeset godina naučnog i pedagoškog rada profesora emeritusa Saliha Kulenovića”, javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona 5.160,00 KM dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Mostar. Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu realizacije projekta „Kupovina knjiga”, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla, 200,00 KM je dodijelila Sparkasse Bank dd Sarajevo.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem državnog službenika, višeg stručnog saradnika za normativno-pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također saglasnost je data Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta – daktilografa i Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva viša referenta – portira i jednog višeg referenta domara, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Kadriju Omazića na poziciju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo i Fejzu Begovića na poziciju direktora Poljoprivrednog zavoda, uprava u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, počevši od 16.03.2020. godine.

Također, Vlada je, shodno prijedlogu Odluke Nadzornog odbora o izboru vršioca direktora Javnog preduzeća, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla za imenovanje Ejuba Arapčića na poziciju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od 4. godine, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju članova privremenih školskih odbora na području Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave