Odluka o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac

0

GRADONAČELNIK

Broj: 02-04-677/20.

Gradačac, 17.03.2020. godine

Na osnovu člana 7. stav. 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac” br. 1/19.) a u cilju prvođenja  odluka i naredbi Kriznih štabova FBiH, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva  TK Broj: 13/1-33-2027-10-1/20. od 16.03.2020. godine i Kriznog štaba Grada Gradačac, Gradonačelnik  Grada, donosi,

O D L U K U

o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac

dok traje opasnost od širenja koronavirusa

 

Ovom Odlukom se uređuje rad  gradskih službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac dok traje opasnost od širena zaraze koronavirusom na način da:

  1. Radno vrijeme matičara, ovjere dokumenata, protokola,  blagajne i ostalih šaltera organizuje se u dvije smjene i to od 7.30 do 11.00 sati i u periodu od 12.30. do 16.00 sati.
  2. Stranke koje traže traže usluge u Centru za pružanje usluga će u prostor ulaziti u grupama najviše do 5 ljudi, a pojedinačno na šaltere  kod matičara, ovjeru dokumenata, prijem zahtjeva i blagajnu, dok će ostale stranke na svoj red čekati u hodniku prizemlja zgrade  ili ispred ulaza u zgradu gradske uprave.
  3. Po ulasku u zgradu a prije ulaska u Centar za pružanje usluga  sve stranke će biti upućene na pranje  ili dezinfekciju ruku,
  4. Ulazak u prostor Gradske uprave, osim prostora Centra za pružanje usluga  do daljnjeg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku.
  5. Sva građanska vjenčanja koja se održavaju u objektima  Gradske uprave od 17.03. 2020. godine, obavljat će se na način da će se na vjenčanjima omogućiti prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka.
  6.  Uposleni  na šalterima će koristiti zaštitne rukavice i zaštitne maske.
  7. Objekat će se higijenski održavati posebnim režimom, koji uključuje dodatna sredstva za dezinfekciju i učestalijih čišćenja podova i  radnih površina.
  8. Ova odluka će se po potrebi usklađivati sa naredbama Kriznih štabova i drugih nadležnih institucija.
  9. Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se informirati putem telefona službi i to:

 

–          Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor,

Pomoćnik Gradonačelnika –  Šefik Durakovć, 035 369-750, 062 346 398,

–          Gradska služba za društvene djelatnosti i boračku-invalidsku zaštitu

Pomoćnik Gradonačelnika – Hajrudin Hasanbašić, 035 369 750, 061 143 117,

–    Gradska služba za urbanizam,investicije i komunalne poslove

Pomoćnik Gradonačelnika –   Damir Kurjaković, 035 369 750, 062 348 538,

–          Gradska služba za privredu,budžet i finansije

Pomoćnik Gradonačelnika – Samir Iskrić, 035 369 750, 061 727 904,

–           Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne pslove

Pomoćnik Gradonačelnika – Ferid Durmišević, 035 369 750, 062 333 488,

–          Služba civilne zaštite

Šef službe – Isam Sendić, 035 369 772, 061 720 259