Obavijest o terminima održavanja intervjua – stalna radna tijela Gradskog vijeća

0

Gradsko vijeće

Komisija za izbore i imenovanja

Broj:01-04-06-1/21

Datum:15.01.2021.godine

Predmet: Obavijest o terminima održavanja intervjua;

Komisija za izbore i imenovanja obavještava kandidate prijavljene na Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac objavljenog 29.12.2020. godine o terminima održavanja intervjua:

 

R.B

 

Termin održavanja intervjua

 

 

Naziv Komisije

1. 19.01.2021. godine (utorak) u 13:00h Komisija za Statut i opća akta
2. 19.01.2021. godine (utorak) u 13:40h Komisija za ekonomsku i finansijsku politiku
3 19.01.2021. godine (utorak) u 14:30h Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja
4. 20.01.2021. godine (srijeda) u 13:00h. Komisija za poljoprivredu i šumarstvo
5. 20.01.2021.godine (srijeda) u 13:30h. Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju
6. 20.01. 2021.godine (srijeda) u 14:15h Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanskih prava, predstavke i pritužbe građana;

Komisija za za priznanja i nazive;

Komisija za jednakopravnost spolova;

Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika;

Komisija za mlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjui sa kandidatima će se održati u naznačenim terminima u prostorijama Stručne službe Gradskog vijeća.

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva:

 1. Fatmir Hrštić
 2. Nadira Duraković
 3. Hazim Novalić
 4. Almira Berberović
 5. Nedžad Fazlić
 6. Dženana Sinanović
 7. Kadira Džekušić
 8. Adisa Pašalić
 9. Jasmin Brkić
 10. Nerma Hasanbašić
 11. Adina Huskić
 12. Amela Sivić
 13. Adela Mustafagić Šaldić
 14. Nakiba Peštalić
 15. Zumreta Aljkanović
 16. Ismet Hasić
 17. Elmir Omeragić
 18. Azra Hasanović
 19. Amela Mujić
 20. Sead Osmanović
 21. Razim Omeragić
 22. Jakub Džinić
 23. Vahidin Mehić
 24. Amra Mujkanović
 25. Emina Gibić
 26. Sabina Aličehić
 27. Nihad Vejzović
 28. Munever Beširović
 29. Muharem Hasić
 30. Alma Bahić
 31. Lejla Kujraković
 32. Mirza Jašarević
 33. Hasan Delić
 34. Senada Suljkanović
 35. Amira Huseinbašić
 36. Isad Djedović
 37. Kenan Huseinbašić
 38. Belma Kamberović
 39. Ibrahim Huskić
 40. Armin Bijelić
 41. Ahmo Numanović
 42. Mihret Sinanović
 43. Nasira Hećimović
 44. Esma Mujčinović
 45. Enisa M.Halilović
 46. Amir Šišić
 47. Tarik Suljkanović
 48. Osman Osmić
 49. Amela Avdić Unkić
 50. Suad Krajnović
 51. Predrag Lazić
 52. Muamer Subašić
 53. Amra Hasić
 54. Selmir Idrizović
 55. Almedina Ajkunić
 56. Edin Ibrahimović
 57. Merima Ahmetašević
 58. Edin H.Muhamedović
 59. Jasmina Sulejmen
 60. Merima Skoždopolj
 61. Zerina Bahić
 62. Dževad Selimović
 63. Semir Omeragić

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva o razlozima neispunjavanja uslova će biti obaviješteni putem pošte.

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADAČAC