Materijali za 2. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 15.04.2020. godine (srijeda), putem video konferencije, sa početkom rada u 9:00 sati

0
KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 2. i 3. i člana 45. stav 1. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19) i člana 1. Odluke o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 10.04.2020. godine

S A Z I V A M

2. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 15.04.2020. godine (srijeda), putem video konferencije, sa početkom rada u 9:00 sati

          Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac u 2019. godini.
 3. Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m² korisne stambene površine na području Grada Gradačac.
 4. Prijedlog odluke o visini rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu.
 5. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostorija, zgrada ili zemljišta.
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (po prijedlogu JU Direkcija regionalnih cesta TK za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R 460 Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice).
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  za izgradnju elektroenergetskog objekta k.o. Hrgovi Donji).
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  radi izgradnje elektroenergetskog objekta: transformatorske stanice 10(20)/04 kV “Kerep-vodovod).
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području grada Gradačac.
 10. Prijedlog odluke o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera i naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac.
 11. Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode.
 12. Nacrt odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
 13. Prijedlog pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Općine Gradačac.

 

NAPOMENA: Kolegij Gradskog vijeća je zaključio da se ova sjednica Vijeća održi putem video konferencije. Pristupni broj će učesnici sjednice dobiti putem vibera dan prije održavanja sjednice.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  VIJEĆA

             Kujraković Husein, prof., s.r.