JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Centar za socijalni rad Gradačac

0
FOTO: Dizajn Media Gradačac

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

GRADAČAC

 

Broj: 01/1- 04-1- 624-2/20

Datum: 26.05.2020. godine,

 

Na osnovu člana 19. Pravila JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01/1-05-605/02, 01/1-05-524/08, 01/1-05-2-212/15 i 01/1-05-568/16 i 01/1-05-1811-1/19, člana 2. Pravilnika o kriterijima, uslovima i proceduri prijema u radni odnos JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01-1-04-2-286-1/20 od i člana 1. Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom  broj: 01/1-04-1-624-1/20 od 26.05. 2020. godine, direktorica  JU Centra za socijalni rad Gradačac, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

–          Referent za poslove SOS mame ( za rad sa djecom u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja) – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

  1. SSS – III ili IV stepen

 

Kandidati uz prijavu treba da dostave:

–          Prijavni obrazac koja je sastavni dio konkursa

–          Biografiju

–          CIPS-ovu potvrdu prebivališta

–          Uvjerenje o državljanstvu

–          Izvod iz matične knjige rođenih

–          Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

–          Diplomu o završenoj školi

–          Dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja SSS

–          Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja SSS

–          Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dupunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Sl.novine TK“ broj: 5/12,5/14, 12/16).

 

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, zvaničnoj web stranici Grada Gradačca, JU Služber za zapošljavanje Tuzlanskog kantona – Biro Gradačac.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

 

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune biti će pozvani na intervju.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidat koji bude izabran po javnom konkursu dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje u roku od 7 (sedam) dana.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za socijalni rad Gradačac.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

76250 GRADAČAC

UL. HADŽIEFENDIJINA BB

SA NAZNAKOM “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ NE OTVARAJ

 

DIREKTORICA CENTRA

Amira Huseinbašić

DOWNLOAD:
Prijemni obrazac