JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za dodjelu stanova privatiziranog preduzeća, koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Gradačac

0

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog oglasa za podnošenje prijava za dodjelu stanova privatiziranog preduzeća, koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Gradačac, broj: 01-04-32/24 od 30.01.2024. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/24) Grad Gradačac

o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijava za dodjelu stanova privatiziranog preduzeća,

koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Gradačac

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je dodjela 4 (četiri) stana privatiziranog preduzeća TMD, koji podliježu primjeni Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine FBiH“, broj 28/05 i 2/08)-u daljem tekstu Zakon.

Stanovi koje Grad Gradačac dodjeljuje označeni su kao:

  1. etažna jedinica 1512/5-E9, upisana u el.zk. ul. broj 3856 k.o. Gradačac II. U navedenom el.zk.ulošku stan je označen kao stan br.9, 2.sprat, u površini 58,84m² sa suvlasničkim dijelom 59/507 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 1512/5 k.o. Gradačac II (KS-49);
  2. etažna jedinica 1512/5-E6, upisana u el.zk.ul. broj 3853 k.o. Gradačac II. U navedenom el.zk.ulošku stan je označen kao stan br.6, 1. sprat, u površini 59 m²;
  3. etažna jedinica 2071/E23, upisana u el.zk.ul. broj 5066 k.o. Gradačac I. U navedenom el.zk.ulošku stan je označen kao stan br.23., 1. sprat, u površini 26 m²;
  4. etažna jedinica 1399/E10, upisana u el.zk.ul. broj 4939 k.o. Gradačac I. U navedenom el.zk.ulošku stan je označen kao stan br.2, 1. sprat, u površini 49 m²

DOWNLOAD

Tekst oglasa i prijavni obrazac