JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnika osnivača

GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja

Broj: 01-05-137/19

Na osnovu člana 7. i 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav (8) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  (“Službeni glasnik Grada Gradačac” broj: 1/19), člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora  JZU „Dom zdravlja“ Gradačac (“Sl. glasnik Grada Gradačac”, br.6/19),člana 3.  7. i 10.  Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Sl. glasnik općine Gradačac“, broj: 9/2017),  Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac,

o b j a v l j  u j e

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje  predsjednika  Upravnog odbora

JZU “Dom zdravlja”  Gradačac, predstavnika osnivača


             Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  “Dom zdravlja”  Gradačac, predstavnika osnivača.

 

  1. 1.      Opisu pražnjene pozicije: 

Upravni odbor zdravstvene ustanoveo bavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove,

Mandat predstavnika osnivača Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

  1. 2.      Općiuslovi:

Opći  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada su:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta)

u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)      da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri;

  1. 3.      Posebni uslovi:

Posebni  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  člana  Upravnog  odbora u Javnim zdravstvenim ustanovama su:

a)  stepen obrazovanja VSS  ili VŠS,

b) najmanje 1 godine radnog iskustva u struci,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog

društva,

d) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

 

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od d) ie)  izrazit će se u bodovima

  • od 1-5.
  1. Dužinatrajanjamandata: četiri godine,
  2. Naknada za rad: Mjesečna naknada propisana posebnom odlukom.
  3. Mogućnost ponovnog imenovanja: nemaograničenjazaponovnoimenovanje,
  4. Uslovi službe: definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na

upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac koji sadrži adresu I kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti:

–          kraćubiografiju,

–          ovjerenukopijudiplome,

–          izvodizmatičneknjigerođenih,

–          uvjerenje o državljanstvuili CIPS-ova prijavamjestaboravka, ne starija od 6 mjeseci,

–          uvjerenje da imanajmanje 1 godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja stručne spreme,

–          ovjerenuizjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

–          ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–          ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

–          ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

–          ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

–          ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

–          ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

–          ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog

društva,

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan  bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–   Uvjerenje da se protivnjega/nje ne vodikrivičnipostupak (ne starijeod 3 mjeseca),

–   Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujućivrijemezatvorskekazne.

Kandidatizaposleni u organimadržavneslužbekojiuđu u užiizboribudupozvaninaintervjudužnisupriložitirješenjekojim je kandidatu data pismenasaglasnostodstranerukovodiocaorganadržavneslužbezaobavljanjedopunskedjelatnosti.

Dokumentikoji se predajumorajubitioriginaliiliovjerenekopije.

Oglasćebitiobjavljen u Sl. novinama F BiH,  jednomdnevnomlistukojiizlazinapodručjuBosneiHercegovine, web straniciOpćineGradačaci Radio Gradačcu.

Sakandidatimakojibuduispunjavalisvepotrebneuslove bit ćeobavljenintervju.

Oglasostajeotvoren 15 (petnaest) dana od danaobjave u Službenomlistu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac, predstavnik osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA