spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac

 

Javna ustanova Centar za kulturu

“AHMED MURADBEGOVIĆ”

G   R   A   D   A   Č   A   C

– UPRAVNI ODBOR –

Broj: 02-065/20

Datum: 01.07.2020. godine

Na osnovu članova 25., 26., 27., 28., 29. i 30. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 34/03) Upravni odbor Javne ustanove Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac, raspisuje

 

J A V N I   K  O  N  K  U  R  S

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac

Za poziciju direktora može se prijaviti kandidat koji ispunjava slijedeće uslove:

A)      Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem    nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i prestup nespojiv sa dužnošću direktora,
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

B)      Posebni uslovi:

 1. visoka stručna sprema VII stepena ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrjednuje sa 240 ECTS bodova društvenog smjera,
 2. najmanje tri godina radnog iskustva u informativnoj ili kulturnoj oblasti nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 3. da se ističe organizacionim sposobnostima i društvenim radom
 4. predložen Program rada za mandatni period.

Kandidat je uz prijavu dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stručnoj spremi,
 2. Dokaz o potrebnom radnom iskustvu u informativnoj ili kulturnoj oblasti nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 3. Dokaz o ispunjavanju zahtjeva iz tačke A.5.,
 4. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
 5. CIPS obrazac o prijavi mjesta prebivališta-boravišta,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. Ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke A.3.,4.,6. i 7.,
 8. Biografiju kandidata sa opisom radnih i organizacionih referenci,
 9. Program rada za mandatni period.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Direktor Javne ustanove imenuje se na mandatni period od četiri godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog konkursa, na adresu: Javna ustanova Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović”, Ul. Nenavište b.b., 76250 Gradačac (sa naznakom: Upravnom odboru – prijava na javni konkurs). Javni konkurs se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.

Predsjednik Upravnog odbora

Zoran Matkić

GIP/Grad Gradačac

Vezane objave

Posljednje objave