Gradonačelnik raspisuje javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Gradačac

0

GRADONAČELNIK

Broj: 02-30-2244-1/21

Gradačac, 28.07.2021.godine

 

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21)i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-30-2244/21 od 27.07.2021.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac             o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Gradu Gradačac

 

A) NAZIV RADNOG  MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO:

Viši referent za infrastrukturu i komunalne poslove u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

Opis poslova radnog mjesta

 

 

1)      prati stanje i obavlja poslove iz oblasti saobraćaja i komunalne infrastrukture na području grada;

2)      prikuplja podatke o stanju saobraćaja i  komunalne infrastrukture i predlaže mjere za njihovo unapređenje;

3)      prikuplja podatke i učestvuje u izradi plana/programa ljetnog i zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva;

4)      prati i vrši kontrolu i kvalitet izvedenih radova na održavanju puteva;

5)      učestvuje u izradi planova i programa rekonstrukcije infrastrukturnih objekata;

6)      izrađuje predmjere i predračune radova za ljetno i zimsko održavanje puteva;

7)      vrši kontrolu kvantiteta i kvaliteta obavljanja radova na održavanju čistoće javnih, saobraćajnih i zelenih površina;

8)      ostvaruje saradnju sa PU Gradačac u oblasti putne infrastrukture;

9)      organizuje postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i vodi evidenciju o postavljanju iste;

10)  vrši druge poslove i radne zadatke po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika

 

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH MJESTA:

Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac i to:

 

– SSS – IV stepen saobraćajni ili građevinski smjer,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

– najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

 

 

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme                   (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdate od poslodavca ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike za rad u organima državne službe;

10. ovjerena i potpisana izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomene:

 

1) Izabran kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2) Izabran kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužan ga je položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

D) ROK TRAJANJA OGLASA

 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom list “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

 

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

 

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića, broj 54, 76 250 Gradačac sa naznakom:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) – NE OTVARATI“.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                                 mr.sci. Edis Dervišagić

Izvor: Gradacac.ba