Gradonačelnik Dervišagić raspisao Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2020.godine, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

 

1.Viši referent komunalni redar u Gradskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac i

2.Viši samostalni referent za mjere zaštite i spašavanja, popunu i mobilizaciju snaga civilne zaštite u Službi Civilne zaštite neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

 

Za poziciju 01.

-SSS – IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,

-položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

-najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

 

Za poziciju 02.

– “VŠS – VI stepen, društveni ili tehnički smjer,

–  položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

–  poznavanje rada sa NUS-om,

–  poznavanje engleskog jezika minimalno 4 stepen,

–  najmanje jedna (1) godina  radnog staža nakon sticanja više školske spreme”.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

–        uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava,

–        izvod iz matične knjige rođenih,

–        svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

–        dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

–        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenika za rad u organima državne službe,

–        dokaz o poznavanju rada sa NUS-om (samo za poziciju 02.),

–        dokaz o poznavanju engleskog jezika minimalno 4 stepen (samo za poziciju 02.),

–        ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

–        ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika može se primiti u radni odnos, ali je dužan stručni ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom putem pošte, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom:

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

GRADONAČELNIK

mr.sci.Edis Dervišagić

Izvor: Grad Gradacac