Grad Gradačac: Javni oglas – dva vatrogasca na neodređeno vrijeme

0

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ , broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), članova 105. i 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine FBiH“, broj 64/09) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

01.Referent za vatrogastvo-vatrogasac u Službi civilne zaštite Grada Gradačac  na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017. godine, i to:

 

Za poziciju 01.

– KV/SSS – najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

– najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

– položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava,

3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike za rad u organu državne službe,

4.uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona ozaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),

5.uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),

6.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja srednje stručne spreme,

7.uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,

8.izvod iz matične knjige rođenih,

9.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

10.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.

 

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Lica koja nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Primljeni kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos.

 

Rok za podnošenje prijave na oglas  je 15 (petnaest)  dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom:

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.8

GIP/Grad Gradačac