Esad Sarajlić – biografija

0

Esad Sarajlić, rođen je 23.01.1934. godine u Zelinji Srednjoj, općina Gradačac, gdje je završio osnovnu školu. U školskoj 1947. godini nastavlja školovanje u Nižoj realnoj gimnaziji u Gradačcu, te nakon završene male mature nastavlja školovanje u Gimnaziji u Gradačcu.
Zbog teških materijalnih prilika veoma mlad u svojoj 16 – toj godini zapošljva se da bi pomogao ostalim članovima porodice, a školovanje nastavlja kao vanredni đak. U 1958. godini upisuje se kao redovan student na Visoku privrednu školu pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na kojoj 1962. godine završava studije i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste
Krajem 1962. godine Esad Sarajlić u svojoj 28 godini radno se angažira kao direktor u Tvornici kuhinjskog namještaja “Namještaj” u Gradačacu. Ta firma je tada imala preko 400 radnika. Na čelu tvornice “Namještaj” ostaje 12 godina, da bi 1974. godine bio izabran za predsjednika Skupštine općine Gradačac. Na toj dužnosti ostaje u dva mandata, punih osam godina.
Krajem 1972. godine uz redovan rad upisuje postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – organizacijski smjer, koji uspješno završava 1976. godine, te stiče akademski stepen: magistar ekonomskih nauka.
Nakon isteka mandata na dužnosti predsjednika SO Gradačac, putem konkursa biva primljen za predsjednika poslovodnog odbora Radne organizacije “Trebava” Gradačac, koja posluje u sastavu UPI-a Sarajevo. U toj organizaciji ostaje sve do jula 1992. godine, te nakon punih 40 godina staža, te iste godine odlazu u mirovinu.
Esad Sarajlić se bavi naučno-stručnim radom, pa 1982. godine objavljuje knjigu: Organizovanje i samoupravno odlučivanje u udruženom radu, čiji je izdavač NIŠRO “Oslobođenje” OOUR izdavačka djelatnost, i RO Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu Gradačac. Jedan je od autora publikacije OPŠTINA GRADAČAC, privredni i društveni razvoj, koja je izašla iz štampe 1980. godine u izdanju NIO Poslovna politika Beograd. Povremeno objavljuje stručne radove u periodici.
U Gradačcu je aktivan društveno-politički radnik, biran je u više navrata za odbornika i delegata u Skupštinu općine Gradačac, a u više mandata je i poslanik-delegat u Republičkoj skupštini BiH. U trajanju od jednog mandatu bio je i predsjednik Skupštine Republičkog fonda za razvoj nedovoljno razvijenih područja BiH.
Za svoj rad odlikovan je Ordenom rada sa srebrenim vijencem kao i sa Šestoaprilskom nagradom SO Gradačac. Živi kao umirovljenik u Gradačcu.