U četvrtak 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

GRADSKO VIJEĆE
Broj: 01-04-5/22
Datum: 19.01.2022. godine
Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog
teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i
2/19 i «Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o
organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“,
broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 14.01.2021. godine
S A Z I V A M
12. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 27.01.2022. godine (četvrtak), koja
će biti održana u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

DNEVNI RED:

Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekta privremenog karaktera za 2022. godinu
2 O D L U K U o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području Grada Gradačac za 2022. godinu
3 O D L U K U o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području Grada Gradačac za 2022. godinu
4 Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje.
5 Prijedlog odluke o upisu organičenja prava raspologanja
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Sudex-bus d.o.o. Gradačac na investiciono ulaganje na objektu Autobuske stanice.
7 Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Ratan d.o.o.)
8 Prijedlog odluke o organizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“
9 Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije Grada Gradačac
10 Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2021. godini