PRIVREMENE RANG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu

0

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 11/21,),  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2021/22. godinu, (“Sl. glasnik Grada Gradačac”, broj:13/21) i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac, broj: 02-34-25/22.  od  10.1.2022. godine, Komisija za provođenje postupka dodjele stipendije Grada Gradačac, objavljuje:

PRIVREMENE RANG LISTE
kandidata za dodjelu  stipendija za akademsku 2021/22. godinu

KATEGORIJA I  –  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III – studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA  IV – studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V – studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

Pouka o pravnom lijeku: Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja Privremene ragn liste. Prigovor se podnosi Komisiji za Statut i opća akta putem Gradske službe za društvne djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.
Rok za podnošenje prigovora: 03.03.2022. godine

DOWNLOAD

Rang liste po kategorijama

Grad Gradačac