spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 7. redovna sjednica Vlade TK

Policija će sankcionirati nepridržavanje epidemioloških mjera
Danas utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru Vlada Tuzlanskog kantona je predvidjela da omogući službenicima policije represivno djelovanje u pogledu poštivanja epidemioloških mjera.

Vlada 16 03 2021Cilj predloženih izmjena i dopuna je da se policijskim službenicima, daju kvalitetnije i preciznije zakonske odredbe, kao instrumenata u zaštiti sigurnosti građana koji borave ili se kreću na području Tuzlanskog kantona. Naročito, imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu i šire, kao i činjenicu da važeće odredbe predmetnog zakona ne daju zakonsko rješenje, odnosno ovlaštenje policijskim službenicima da vrše kontrolu poštivanja i provođenja mjera naloženih od strane Kriznih štabova i njihovo sankcionisanje. Predloženim izmjenama akcenat je dat na kontrolu provođenja naredbi nadležnih organa, kojima se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ali samo ukoliko su policijski službenici Uprave policije MUP TK-a izričito ovlašteni za to, na osnovu takve zakonito izdate naredbe.

Kaznenim odredbama su predviđene u rasponu od 100,00 do 500,00 KM za osobe koje ne postupe po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Također, predviđeno je da kaznom od 500 KM do 2.000 KM, za prekršaj bude kažnjeno pravno lice koje ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. U tom slučaju odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM, a isti raspon kazne predviđen je i za imaoca radnje ili osoba kojoj je povjereno vođenje radnje, koja ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Stipendije za učenike koji upišu neko od deficitarnih zanimanja
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2021./2022. godinu. Ova odluka uvod je u stipendiranje, kao oblik motivacije učenika da upišu neko od deficitarnih zanimanja, za što je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano 100.000,00 KM. Konkurs za dodjelu stipendija uskoro će raspisati Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, a deficitarna zanimanja za školsku 2021/22. godinu su bravar, zidar-fasader-izolater, keramičar-teracer, krojač, konobar, plinski i vodoinstalater, električar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.

6,2 miliona KM za projekte zaštite okolice
Vlada je saglasnost dala i na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada. Programom je planirana raspodjela ukupno 6.209.000,00 KM, od čega su 1.454.137,12 KM prenesena sredstva iz 2020. godine, dok su 4.754.862,88 KM sredstva planirana kao prihod u 2021. godini. Shodno donesenom programu, između ostalog je za projekte zaštite okolice drugim nivoima vlasti (općine i gradovi) je planirano ukupno 2.532.000,00 KM. Za subvencije javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM, od čega je za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh” predviđeno 200.000,00 KM, a preostali iznos planiran je za drugu fazu Idejnog projekta Izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada za deponiju – JP „Eko-Sep” Živinice, te ostalim javnim preduzećima. Za podršku neprofitnim organizacijama planirano je ukupno 420.000,00 KM, od čega je 330.000,00 KM planirano za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima primjene mjera energijske efikasnosti na javnim objektima, a 90.000,00 KM je planirano za projekte ostalim nevladinim organizacijama po Javnom konkursu i obilježavanje manifestacija.

Za kapitalne projekte sufinansiranja privrednim društvima u privatnom vlasništvu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM.

Također, predviđeno je i 500.000,00 KM za podršku pojedincima za obnovljive izvore energije i to za zamjenu postojećih kotlova na ugalj kotlovima na pelet i eventualno drugim mjerama energijske efikasnosti u cilju smanjenja zagađenja zraka. Planirano je da se ova sredstva dodjeljuju po Javnom pozivu.
Planirana su i sredstva u ukupnom iznosu od 1.318.000,00 KM za projekte energijske efikasnosti javnih ustanova sa područja TK koja će se odabrati po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 opština RS-e koje gravitiraju našem kantonu. Radi se o donacijama koje će se dodjeljivati nakon raspisanog javnog poziva, a koje će se moći dodijeliti za priključke za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike do 100 m2, sitnu i krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću, te gospodarske objekte čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM. Javni poziv će biti objavljen u najmanje jednom dnevnom listu uz isticanje na oglasnim tablama Ministarstva, opština/općina/grada povratka i na WEB stranici Vlade TK.

Vlada je dala i saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o sufinansiranju troškova električne energije u 2021. godini. Pravo na sufinansiranje imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, a troškovi električne energije sufinansirat će se u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu. Ovo pravo imaju raseljene osobe smještene u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica i to: Mrdići i Ježevac – općina Banovići, Doborovci – grad Gračanica, Mihatovići – grad Tuzla, Višća i Karaula – grad Živinice, Špionica – grad Srebrenik, Plane – općina Kladanj, kućama holandske Vlade: Jezero, Bagremik i Stražbenica – općina Banovići, Drafnići, Rašljeva, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lukavica, Lendići i Miričina – grad Gračanica, Solina, Slavinovići i Lipnica – grad Tuzla, Barice, Brnjica, Donja Višća, Gornje Živinice, Kovači, Odorovići, Repuh, Sjever I, Šarenjak, Kuljani i Šerići – grad Živinice, Gornja Potpeć, Luka, Kuge, Seona, Srebrenik II, Šahmeri, Sladna, Tinja Gornja, Špionica, Podorašje, Pušine, Brezje – grad Srebrenik, Stupari, Kladanj, Ravne, Starić, Brateljevići i Tuholj – općina Kladanj, Nezuk i Sapna – općina Sapna, Malinjak, Huskići, Naselje Sida i Dom kulture IRC – općina Lukavac, Požarike – grad Gradačac, Brane – općina Teočak, Klokotnica i Brijesnica Mala – općina Doboj Istok, Brnjik, Čelić i Šibošnica – općina Čelić, Jeginov Lug, Markovići, Centar i škola u Memićima – općina Kalesija. Za ovu namjenu Vlada je osigurala ukupno 94.800,00 KM.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu. Pravo na refundaciju troškova priključka na vodovodnu, kanalizacionu ili elektrodistributivnu mrežu imaju branioci i članovi njegove porodice sa područja Tuzlanskog kantona i to: član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca. Kada je u pitanju priključak na elektrodistributivnu mrežu, radi se o monofaznom priključku dužine kabla do 50m. Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđivat će se prema broju bodova koji pripada korisniku prava prema branilačkom statusu, priznanjima dobivenim u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broju članova porodičnog domaćinstva korisnika prava, zdravstvenom stanju korisnika prava i članova njegovog porodičnog domaćinstva i imovinskog stanja korisnika prava i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57 u Tuzli. Radi se o objektu u naselju Irac u Tuzli u kojem su smješteni Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa. Današnjim zaključkom Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK je zadužen da, uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se zgrada nalazi i lokaciju na kojoj je smještena, u dogovoru sa JP Elektroprivreda BiH zavisno društvo Rudnici „Kreka” pokuša ishodovati korekciju cijene za zakup navedenog objekta, a u protivnom, organi uprave smješteni u ovom objektu su ovlašteni da na drugi način u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima razriješe pitanje svog smještaja. Također, Ministarstvo privrede je zaduženo da sa upravom JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo zavisno društvo Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla sagleda mogućnost prijenosa prava vlasništva nad poslovnom zgradom na adresi Rudarska 57. kao i mogućeg zakupa dijela poslovne zgrade generalne direkcije Rudnika „Kreka” u koji dio bi se mogli smjestiti pojedini kantonalni organi uprave kojima je smještaj neophodan, a sve u cilju rješavanja pitanja međusobnih potraživanja i obaveza između Tuzlanskog kantona i Rudnika „Kreka”.

Vlada je prihvatila i Informaciju o provođenju postupaka prestanka radnog odnosa uposlenika organa uprave koji su ispunili uslove za penzionisanje. S tim u vezi Vlada je zadužila sve kantonalne organi uprave da blagovremeno preduzmu sve potrebne aktivnosti na primopredaji dužnosti i omogućavanju ostvarivanja svih prava iz radnog odnosa onih uposlenika koji će u narednom periodu ispuniti uslove za prestanak radnog odnosa. Kantonalnim organima uprave je naloženo da navedene aktivnosti izvrše zaključno sa datumom ispunjenja uslova navedenim u dostavljenoj obavijesti, te da se rješenja o prestanku radnog odnosa izdaju i uruče mjesec dana prije nego što nastupa uslov prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Vlada je danas imenovala pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja i prihvatila tekst protokola o vođenju pregovora.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova i prigovor direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o stavljanju van snage Odluke o imenovanju direktora Uprave policije odbila kao neosnovan.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na odluke o poništenju raspisanih javnih konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i ponovnom raspisivanju javnih konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Ova odluka se odnosi samo na one škole u kojima nije došlo do okončavanja procedure i izbora školskih odbora. Time se uopće ne utječe na sastave već imenovanih školskih odbora.

Vlada je danas odobrila prijenos vlasništva nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva unutrašnjih poslova TK na Ured premijera Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave