Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su gradski vijećnici razmatrali obiman dnevni red sa 26 tačaka. Sjednica je zbog pogoršane higijensko epidemiološke situacije na području grada Gradačac održana elektronski tj. online.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu. Vijećnici su na dnevnom redu imali i nekoliko prijedloga odluke koje se odnose na visinu rente kao i o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m/2 korisne stambene površine na području grada Gradačac.

Usvojen je i Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gradačac kao i Plan poslovanja JP Javno stambeno preduzeće za 2021. godinu.

Vijećnici su razamtarali i usvojili i Izvještaj o ostavarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja grada Gradačac za 2020. godinu sa Izvještajem o realizaciji Plana implemetacije i indikativnog finansijskog okvira za 2020. i Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za period od 2021-2023. godine. Ovim izvještajima je utvrđeno da je procenat realizacije projekata veoma dobar i iznosi 69% obzirom na pandemiju corona virusa Covid 19. Ukupna vrijednost implementiranih projekata je 8.151.245 KM. Izvoz sa područja grada Gradačac u protekloj godini iznosio je 350.074.342,00 KM. Gradačac po količini izvoza nalazi se na 2. mjestu u Tuzlanskom kantonu, 5. mjestu u FBiH i 6. mjestu u Bosni i Hercegovini.

Vijećnici su danas razmatrali i kadrovska rješenja u javnim ustanovama i javnim preduzećima i s tim u vezi donijeli nekoliko prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika Upravnih odbora kao i članova istih u JZU „ Dom zdravlja „ Gradačac, JZU Centar za fizikalnumedicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „ Ilidža“ Gradačac, JU Apoteke Gradačac, JU Centar za socijalni rad Gradačac, JU Dječije obdanište „ Kolibri „ Gradačac, JP „ Javno stambeno preduzeće“ Gradačac i JP „ Parkinzi“ Gradačac.

Usvojen je i Izvještaj o radu Gradonačelnika za 2020. godinu kao i Program rada Gradonačelnika za 2021. godinu. Usvojeni su i izvještaju o radu Gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu, Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2020. godinu i Izvještaj o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac.

***

Materijali za 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac planiranu za dan 29.04.2021. godine (četvrtak), putem online aplikacije sa početkom rada u 10:00 sati su objavljeni na gradskom portalu za komunikaciju e citizen kojem možete pristupiti putem linka

https://ecitizen.ba/gradacac/public-sessions/session-details/42