spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 3. redovna sjednica Vlade TK

Stvaranje preduslova za stipendiranje nadarenih učenika
Kako bi se stvorile pravne osnove za stipendiranje posebno nadarenih učenika, čime će se pristupiti ispunjenu još jedne od mjera najavljenih prilikom imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas utvrdila prijedloge Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, predviđeno je da se osim stipendiranja posebno nadarenih učenika, mogu stipendirati i učenici deficitarnih zanimanja. Ovim izmjenama i dopunama, također se, stvaraju i pretpostavke za donošenje propisa kojim će se kvalitetnije urediti prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Danas utvrđeni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona uputiti će se Skupštini TK na razmatranje i donošenje.

Povećanjem dječijeg doplatka ispunjeno još jedno obećanje
Na današnjoj sjednici Vlada je, već od obračuna za mjesec mart, povećala iznose dječijeg dodatka. Shodno ovoj izmjeni dječiji doplatak će umjesto 30 KM, iznositi 45,00 KM što je 4,97% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu. Istovremeno iznos dječijeg dodatka za troje i više djece utvrđen je u iznosu od 72,00 KM ili 7,95% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu, umjesto 48 KM, koliko je iznosio za mjesec februar. Pravo na ovaj dodatak imaju djeca iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne kalendarske godine.

Otklanjanje nedostataka u Zakonu o obrazovanju odraslih
S obzirom da su se u primjeni postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih, koji je donesen 2015 godine, uočile pravne praznine i nedorečenosti, a koje su proizvodile različita postupanja i zloupotrebe u primjeni, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Također, važeći Zakon je potrebno terminološki i suštinski uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, kao dodatno urediti ovaj segment obrazovanja. Jedna od najznačajnijih promjena u je skraćivanje trajanja osnovnog obrazovanja odraslih za šest mjeseci. Imajući u vidu da je trenutno propisani period osnovnog obrazovanja odraslih od tri godine i tri mjeseca, sa stanovišta polaznika predug, te djeluje demotivirajuće za polaznika da se uopće uključi u sistem obrazovanja, njegovo skraćivanje bi trebalo biti motivirajuće za odrasle osobe koje nemaju završenu osnovnu školu. Druga značajna promjena je uvođenje razlika između lakših i težih prekršaja i povećanje novčanih kazni koje su ranije bile prilično niske i značajno manje u odnosu na pojedine administrativne jedinice u BiH. Time će se zasigurno prevenirati mogući budući pokušaji malverzacija i bilo kakvih drugih zloupotreba u sistemu obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu. Izmjenama i dopunama Zakona predlaže se i uvođenje mogućnosti zabrane obrazovanja odraslih u periodu od jedne do tri godine za lakše prekršaje, ili čak trajno za teže prekršaje, što do sada nije bilo predviđeno kao mogućnost. Što se tiče novčanih kazni za učinjene prekršaje predloženo je uvećanje novčanih kazni za prekršaje, i to od 1.000 do 5.000KM za lakše prekršaje, te od 2.000 do 10.000 KM za teže prekršaje. Po uzoru na način kako je ova problematika riješena u drugim kantonima i uslovi za registraciju organizatora obrazovanja odraslih se, pooštravaju, na način da se uvodi obavezna bankovna garancija. Namjera uvođenja nove bankovne garancije je u tome da se poveća finansijska ozbiljnost osnivača organizatora obrazovanja odraslih, a sve u namjeri da organizator obrazovanja odraslih može nesmetano funkcionisati nakon dobivanja potrebnih odobrenja i saglasnosti za obavljanje poslova obrazovanja odraslih. Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih detaljnije definiše i određene aspekte provedbe obrazovanja odraslih, a poseban fokus je stavljen na organizaciju rada organizatora obrazovanja odraslih, procedure upisa polaznika i uopšte realizaciju obrazovnog procesa. Ostale izmjene Zakona se odnose uglavnom na popunjavanje pravnih praznici i jasnije i definisanje određenih procesa i pojava. Pored popunjavanja pravnih praznina i otklanjanja nejasnoća u samom Zakonu, predložena je harmonizacija određenih termina i zakonskih rješenja sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini koje je usvojilo Vijeće ministara BiH i koji imaju snagu okvirnog zakona u oblasti obrazovanja odraslih.

Kvalitetnije uređivanje oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja
Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, u primjeni postojećeg Zakona uočene su pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje. Kao najznačajnije izmjene koje nudi danas utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna su preciziranje da komisiju za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolsku ustanovu sačinjavaju pedijatar, pedagog-psiholog ili socijalni radnik, edukator-rehabilitator i odgajatelj. Kao sasvim novo rješenje u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvrštene su odredbe koje govore o podobnosti zaposlenika za rad sa djecom odnosno privremenoj suspenziji zaposlenika. Također, novina su i odredbe koje govore o suspenziji direktora i obavezi lica razriješenog ili suspendovanog sa dužnosti direktora javne predškolske ustanove, što do sada nije bilo normirano i skoro je identično sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju odnosno Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Osim navedenog dopunama se predviđa i formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova, a Zakon predviđa i sankcije pravnom ili fizičkom licu koje ne registrovano obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, čime se stvara mogućnost nadležnim inspekcijskim organima da mogu poduzimati adekvatne mjere u cilju suzbijanja nezakonitog rada raznih ustanova koje se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2022. godinu. Ovim dokumentom utvrđena je visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem unaprjeđenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehničke preglede na području našeg kantona, kao i povećanja ukupne bezbijednosti u saobraćaju. Ove godine Programom je za ove namjene planiran utrošak ukupno 91.000,00 KM.

Danas je Vlada dala saglasnost na Program Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kojim se utvrđuje struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava. Ukupno planirana sredstva ove godine iznose 400.000,00 KM, od čega se 334.231,05 KM odnosi na prenesena sredstva iz ranijeg perioda , a 65.768,95 KM su sredstva planirana kao prihod u 2022. godini. Od ovog iznosa 100.000,00 KM je planirano za pomoć u finansiranju/sufinansiranju projekata općina/gradova Tuzlanskog kantona iz navedene oblasti. Za kapitalne izdatke predviđen je iznos od 268.000,00 KM, i sva sredstva su planirana za nabavku stalnih sredstava u obliku prava.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o izvođenju mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona za 2020/2021.godinu. Maturu je polagalo ukupno 3.767 učenika, a prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 61.39% bodova. Iz izvršene analize može se zaključiti da su se rezultati mature u prosjeku poboljšali, ali i da je iz određenih predmeta postignut lošiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu.

Imajući u vidu da evidentan rast cijena pomagala i sanitarnih sprava koje koriste ratni vojni invalidi, danas je Vlada izmijenila Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Ovim su povećani iznosi, odnosno učešće Ministarstva u nabavci ove opreme.

Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa pet izvještaja o realizaciji novčanih podrški u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Radi se o Izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, Izvještaju o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini, Izvještaju o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu, Izvještaju o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2021. godinu, te Izvještaju o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „HARIS” d.o.o. Lukavac, Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Pasici” na području općine Lukavac. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije. Također, data je saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji, zaključenog između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i privrednog društva „BINGO” d.o.o. Tuzla, za eksploataciju prirodne mineralne vode na ekspoatacionom polju „Ljubače” na području grada Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići za donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Krabašnica – Palučak”. Izjašnjenje i Mišljenje dostavit će se Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići radi usaglašavanja prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Krabašnica – Palučak” u skladu sa navedenim Izjašnjenjem i Mišljenjem. Također Vlada je zatražila od JP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići da, nakon usaglašavanja sa dostavljenim Izjašnjenjem i Mišljenjem, prijedlog Odluke dostavi Općini Banovići, koja u skladu sa Zakonom o vodama, uz prethodno pribavljenu saglasnost Općine Kladanj, treba biti predlagač predmetne Odluke Vladi Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić” Gradačac za zamjenu zemljišta sa Gradom Gradačac.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Danas je Vlada prihvatila da bez materijalno – finansijske potpore bude generalni pokrovitelj simpozija na temu „Post COVID 19 i zdravlje” koji će se održati 9. aprila u Dramar centru u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Vlada je odbila da prihvati izvještaje o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalne agencije za privatizaciju za 2021.godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, Stručnog saradnika za stručnu pomoć radnim tijelima skupštine i namještenika, višeg referenta – administrativno tehničkog sekretara u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak data je saglasnost za prijem državnog službenika stručnog saradnika za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole izvještaja na neodređeno vrijeme, a JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla da u radni odnos na neodređeno vrijeme primi jednog kuhara te na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci primi jednog predškolskog odgajatelja i dvije spremačice. Ministarstvu unutrašnjih poslova data je saglasnost da izvrši prijem ukupno dvadesetčetiri namještenika.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, zbog isteka mandata prethodnih članova, utvrdila prijedlog Odluke o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, kojeg će uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje. Iz istog razloga Vlada je danas donijela i više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o imenovanju Šećerbegović Amile, prof. razredne nastave za vršioca dužnosti direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vezane objave

Posljednje objave