spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 1. redovna sjednica Vlade TK

Usklađivanje pravne regulative

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj prvoj redovnoj sjednici utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

Obaveza donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona proizašla je iz Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, čijom posljednjom izmjenom i dopunom Kantonalna direkcija robnih rezervi je prestala postojati kao samostalna upravna organizacija i uvrštena je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Također, Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu uređena su određena pitanja koja se odnose na radno-pravni status rukovodioca upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva, koji, prema odredbama ovog zakona, nije državni službenik, ali se njegov radno-pravni status reguliše ovim zakonom. Kao posebno značajan segment treba izdvojiti rješavanje smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe.

Provjera rada koncesionara

Vlada TK prihvatila je Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora.Informacija ima za cilj detaljnije upoznavanje Vlade TK sa radom koncesionara i izvršavanjem obaveza obje strane potpisnice ugovora o koncesiji, te unaprjeđenje stanja u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona. Prema Informaciji, Komisija je, na osnovu Zakona o koncesijama, tokom maja tekuće (2019.) godine, izvršila nadzor, provjeru rada koncesora i praćenje izvršenja svih koncesionih ugovora. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Ukoliko izuzmemo rudnike uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu.

 

Ostale odluke

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama za period 01.01.2019. – 30.09.2019. godine, u iznosu do 1.416.553,29 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije
„Sredstva za utrošak prihoda od koncesija” u iznosu 6.887,18 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić od 10.06.2011. godine, a po pozivu Federalnog ministarstva finansija.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juli 2019. godine u iznosu od 404,00 KM te visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona u iznosu od 9,00 KM po izradenom danu, izuzev za
pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus” na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „PARALLEL” na međunarodnom nivou.
Također su odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00 KM na ime troškova organizacije Zajedničkog 5. kongresa infektologa i 2. kongresa mikrobiologa BiH 2019 sa međunarodnim učešćem.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 10.350,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politku i povratak Tuzlanskog kantona, na ime nabavke opreme.

Vlada je prihvatila Informaciju o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA za 2018. godinu.

Vlada TK imenovala je članove Radne grupe za izradu Analize realizacije Pograma i revidiranje Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Rješenje o o postavljenju komandanta, načelnika i
članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dok se za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Ibrahim Sarajlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Vlada je također imenovala i članove Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Zbog novog saziva Vlada je imenovala komisije za kadrovska i administrativna pitanja.

Vlada je donijela Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva da od menadžmenta, te upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih kantonalnih institucija iz svoje resorne nadležnosti, (izuzev javnih ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja) pismeno zatraže da sačine i Vladi Kantona putem ministarstva dostave svoje izvještaje o radu za period I – VI 2019. godine, kako bi se novoimenovana Vlada Tuzlanskog kantona upoznala sa stanjem u pojedinim oblastima. Krajnji rok za dostavu traženih Izvještaja Vladi Kantona je 20.08.2019. godine.

 

Vezane objave

Posljednje objave