spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Javni poziv za dodijelu iz Budžeta Grada Gradačca sa ekonomske pozicije: 614322 – transfer za sport

Na osnovu  Statuta  Grada Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22), člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 6/18.) i Budžeta Grada Gradačac – Odluke o izvršenju Budžeta  Grada Gradačac za 2023. godinu  dana,     20.1.2023. godine,  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu


Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Grada Gradačac

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2023. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju gradskih školskih  takmičenja;

       1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

       1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji: 614322 –  transfer za sport  u iznosu   590.000,00KM.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi…………………….1.000,00  KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu  iznosi………………….240.000,00  KM.

 

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2023. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve  registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva,  web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.).

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od  20. 1. 2023. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , lično preuzimanjem sa  web stranice Grada Gradačac(www.gradacac.ba.) ili  u Gradskoj upravi, kancelarija broj 23.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem  adrese: sadija.huseljic@gmail.com , pitanja se mogu postavljati do 14.2.2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

DOWNLOAD

 Tekst javnog poziva, obrasci i smijernice

Vezane objave

Posljednje objave