JAVNI OGLAS za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

0
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 30. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19), Odluke o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 8/17), Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  14/21), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac, objavljuje

JAVNI  OGLAS

za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

 

Naziv pozicije:

Zamjenik predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava (u nastavku Komisija).

 

Opis pozicije:

Regulisano Odlukom o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava. Odlukom je definisano da zamjenik predsjednika Komisije posjeduje VII stepen stručne spreme, najmajnje 240 ECTS bodova.

 

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad Komisije regulisana je propisima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Trajanje mandata:

Zamjenik predsjednika Komisije se imanuje do isteka mandata ostalim članovima Komisije koji su imanovani 28.06.2021. godine na mandat od 2 (dvije) godine.

 

Opći uslovi:

Kandidati za imenovanje na poziciju zamjenika predsjednika Komisije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

d)     da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje.

 

Posebni  uslovi:

Kandidati za imenovanje na poziciju zamjenika predsjednika Komisije trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

a) stepen obrazovanja VSS najmajnje 240 ECTS bodova,

b) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa

u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,

broj 70/08),

c) da posjeduje znanje neophodno za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava.

d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama c) i d) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.

 

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

a)      kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

b)      uvjerenje o državljanstvu  ili prijava mjesta prebivališta (CIPS), ne starije od 6 mjeseci,

c)      ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

d)     ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

e)      ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u radu Komisije.

f)       ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje,

g)      ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08).

 

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana Komisije biti će dužan dostaviti uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

 

Oglas će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac i na Radiju Gradačac.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom biti će obavljen intervju.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava“.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PRIJAVNI OBRAZAC

                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                      ZA IZBORE I IMENOVANJA

                                                                                                        Muhidin Mašić s.r.