JAVNI OGLAS o nominiranju dva člana Nadzornog odbora JP„Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac

0

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. stav 1. i 3. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/19),  člana 21. tačka 2. i 18. Statuta Grada Gradačac  (“Službeni glasnik Grada Gradačac” broj: 10/22), člana 15. stav 1. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 5/22), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

o nominiranju dva člana Nadzornog odbora J.P. „Javno stambeno preduzeće Gradčaac“ d.o.o. Gradačac

Objavljuje se javi oglas za nominiranje dva (2) člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac.

  1. Opis upražnjene pozicije:

Članovi Nadzornog odbora odbora obavljat će poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i statuta javnog preduzeća u koje se imenuju.

  1. Opći uslovi:

Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene  pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac su:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)      da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

f)       da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

g)      da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

h)      da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

i)       da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

  1. Posebni  uslovi:

(1) Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana nadzornog odbora u privrednim društvima osnovanim od strane Grada Gradačac sa 100% državnog kapitala:

a) stepen obrazovanja VSS  ili VŠS,

b) najmanje 1 (jedna) godina  radnog iskustva nakon sticanja visoke ili više stručne spreme,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju, nekog privrednog društva ili institucije,

d) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao  i  vlasnik sa  50%  i  više  vlasništva,  direktor  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  sa ograničenom odgovornošću,

e) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08)

f) da posjeduje Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u skladu  sa odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16),

g) da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava i/ili institucija,

h) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

i) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa.

(2) Kod utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove, Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata po osnovu dužine radnog iskustva na način da dodjeljuje: od 1 do 3 godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme 1,00 bodova; preko 3 do 10 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme 1,05 bodova; preko 10 do 20 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme 1,10 bodova; preko 20 do 30 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme 1,15 bodova; preko 30 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme 1,20 bodova.

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od g) do i) izrazit će se u bodovima od 1-5. Kandidat po osnovu intervijua može dobiti maksimalno pet bodova.

  1. Dužina trajanja mandata:

Članovi Nadzornog odbora biraju se do isteka mandata ranije imenovanim članovima Nadzornog odbora Rješenjem Gradskog vijeća broj: 01-04-332/21 od 28.09.2021. godine.

  1. Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad propisana je  Odlukom Gradskog vijeća.

  1. Mogućnost ponovnog imenovanja:

Nema ograničenja za ponovno imenovanje.

  1. Uslovi službe:

Uslovi službe su definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim  organima Grada Gradačac.

  1. Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, koji je moguće pronaći na web stranici Grada Gradačac, kandidati su dužni dostaviti:

–          kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

–          Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

–          Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),

–          Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi,

–          Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme (original ili ovjerena kopija),

–          Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u skladu  sa odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ili ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da se obavezuju da će u roku od 6 mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju ili uvjerenje o podnesenoj prijavi za usavršavanje ili uvjerenje o učešću u ciklusu usavršavanja,

–          Ovjerenu izjavu da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,

–          Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–          Ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

–          Ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

–          Ovjerenu izjavu da nemaju privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduju,

–          Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

–          Ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

–          Ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju, nekog privrednog društva ili institucije, i

–          Ovjerenu izjavu da nije dioničar sa 50% i više dionica, director ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,

–          Ovjerenu izjavu da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

Ovjerene izjave kandidati mogu dostaviti kumulativno.

U roku od petnaest dana od dana imenovanja kandidat koji budu konačno imenovani za člana nadzornog odbora bit će dužni dostaviti Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidat koji bude konačno imenovan na poziciju u nadzornom odboru a ne dostavi Certifikat  o  završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog  organa, a u skladu  s odredbama Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, istu su dužni dostaviti u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu većeg tiraža koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Grada Gradačac i Radiju Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biti će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana objave u “Službenim novinama FBiH”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglasza nominiranje članova Nadzornog odbora J.P. „Javno stambeno preduzeće Gradčaac“ d.o.o. Gradačac – ne otvaraj“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac