J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu

0

Na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19) i člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18), Gradonačelnik dana 5. maja 2021. godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova
koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) i javne ustanove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačac ( Strategija Općine Gradačac 2014-2023).
Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su u Budžetu Grada Gradačac na ekonomskoj poziciji: 614324 – u iznosu od 98.000,00 KM i to za finansiranje/sufinansiranje projekata iz sljedećih oblasti:
1. KULTURA – iznos za raspodjelu je 33.000,00 KM;
1.1. Organizacija tradicionalnih kulturnih manifestacija, obilježavanje međunarodnih datuma iz oblasti kulture,
istorije i sl.
1.2. Afirmacija dramskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva;
2. MLADI – iznos za raspodjelu je 5.000,00 KM
2.1. Volonterski rad u zajednici,
2.2. Priprema i održavanje edukacija i radionca koje pomovišu aktivizam mladih.
3. MANIFESTACIJE I SAJMOVI – iznos za raspodjelu je 10.000,00 KM
3.1. Organizacija manifestacija i sajmova koji imaju za cilj predstavljanje rezultata u organskoj proizvodnji
hrane i promovisanje zdravih životnih navika.
4. OSTALA UDRUŽENJA – iznos za raspodjelu je 50.000,00 KM
4.1. Unapređenje i zaštita životne okoline;
4.2. Obilježavanje međunarodnih datuma (oblasti:ekologija, zdravstvo, dječija nedjelja, ljudska prava i sl.);
4.3. Socijalni i humanitarni projekti, projekti međugeneracijske solidarnosti.

Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi……………………..800,00 KM,
Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi……………………7.000,00 KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Rok za realizaciju odobrenih projekta je 31.12. 2021. godine.

NAPOMENA: Prilikom planiranja projektnih aktivnosti aplikanti su dužni da ispoštuju propisane mjere Kriznog štaba vezane za stanje pandemije COVID-19, odnosno da planiraju mjere koje će poduzeti vezano za zaštitu i sprječavanje širenja virusa.
PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama, za sve registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija) s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i javne ustanove čije je osnivač Grad Gradačac.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva, web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.).

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 5.5.2021. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , lično preuzimanjem sa web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.) ili u Gradskoj upravi – kancelarija broj 19.
Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com , pitanja se mogu postavljati do 31.5. 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:
Grad Gradačac
ul. H.K. Gradaščevića br. 54
76250 Gradačac.
Prijava na javni poziv
Rok za predaju aplikacija je 2.6. 2021. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od
30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

DOWNLOAD:

Set dokumentacije