FOTO: Zabrinuti roditelji iz naselja Diren apleuju da se sanira oštećena elektro mreža i napuštene kuće poruše!

0

Naselje Diren koje je u funkciji od 1998.godine i bilo je namijenjeno za smještaj povratnika iz Njemačke imalo je 61 stan. Posljendnjih godina sve je manje tih stanova, jer se postupno zbog dotrajalosti ruše nakon iseljenja porodica.

Zabrinuti roditelji djece, koji žive neposredno pored ove porušene kuće apeluju nadležnim organima Grada da hitno poruše napuštenu kuću kako ne bi neko od djece nastradao. U prilogu se vidi i porušeni stub elektro mreže i kablovi za koje tvrde da su pod električnim naponom.

U izvještaju Gradske službe iz oktobra 2019.godine se navodi da u naselju Vida II-Diren  smještaj lica bez riješenog stambenog pitanje koristi 37 stanova a tri stana su devastirana. Do kraja marta 2020. je planirano rušenje svih objekata zbog izgradnje stambene zgrade sa 40 stanova za socijalno stanovanje.   U naselju boravi jedna porodica poginulog borca čija kuća je oštećena klizištem a dvije  porodice umrlog RVI čija kuća je oštećena klizište. Osam  porodica raseljenih licaje  sa drugih općina i 11 porodica koje su socijalno ugrožene i nemaju riješeno stambeno pitanje. Jedanaest porodica bespravno koristi smještaj a četiri stana su prazna a korisnici povremeno dolaze da obiđu stanove.

„ Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja – CEB II“.   Na području Grada Gradačac gradiće se dva stambena objekta sa 76 stanova i to jedan objekat sa 40 stanova u Vidi II a drugi objekat sa 36 stanova u ul. Ibrahima Kapetanovića – Potok mahala, te sanacija 10 stanova u naselju „Holandske kuće“ u mjesnoj zajednici Požarike.

Gradsko vijeće Grada Gradačac je usvojilo Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja i Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz impementaciju Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ te će se i ove stambene jedinice koristiti  po principu „socijalnog stanovanja“. Do kraja 2019. godine će biti završena projektna dokumentacija tako da se sa gradnjom objekata počne u proljeće 2020. godine.

Gradacac.ORG